Unit 9: Natural Disasters - Thảm họa thiên nhiên

Bình chọn:
4.3 trên 592 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 9

Xem chi tiết

Grammar Unit 9 SGK tiếng Anh 8 mới

Ngữ pháp unit 9 tiếng Anh 8 mới ôn tập câu bị động và thì quá khứ đơn

Xem chi tiết

Getting Started Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Read the conversation again and fill the blank with no more than three words.

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Fill each blank with a suitable verb in the correct form from the box below. Then listen, check and repeat.

Xem lời giải

A Closser Look 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Read the conversation in GETTING STARTED and underline any sentences in the passive voice that you can find. Check your findings with a partner.

Xem lời giải

Communication Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Listen to a radio programme on 4TeenNews. Then fill the gaps with the words you hear.

Xem lời giải

Skills 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Read an article about how to prepare for a natural disaster. Look at the words in the box, then find them in the article and underline them. What do they mean?

Xem lời giải

Skills 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Listen to the news report and correct the following statements.

Xem lời giải

Looking back Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Quyết định câu nào có thể bị thay đổi thành thể bị động. Viết chúng xuống. Giải thích tại sao 2 câu không thể.

Xem lời giải

Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Có những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.

Xem lời giải