Unit 1: Leisure Activities - Hoạt động giải trí

Bình chọn:
4.1 trên 1162 phiếu
Luyện tập từ vựng

Tổng hợp từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Grammar Unit 1 SGK tiếng Anh 8 mới

Khi một động từ có âm kết thúc ở dạng “phụ âm-nguyên âm-phụ âm”:Nếu động từ đó một âm tiết (hay âm tiết đó được nhấn âm khi đọc) thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi khi thêm “-ing” vào.

Xem chi tiết

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 1

Xem chi tiết

/br/ & /pr/ - Unit 1 - Tiếng Anh 8 mới

Tóm tắt lý thuyết ngữ âm /br/ và /pr/ Unit 1. Leisure Activities tiếng Anh 8 chương trình mới

Xem chi tiết

Getting started Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

a. Circle the correct answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Complete the table with information from the pie chart. (Hoàn thành bảng sau với thông tin từ biểu đồ hình tròn ở trên.)

Xem lời giải

A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

1. Read the conversation in Getting Started again. Underline verbs that are followed by a gerund. 2. Tick (✓) the appropriate box. Then listen to check. 3. Write the correct form of the verb. 4. Write sentences about what you like or don't like doing in your free time, beginning with the following. Then share what you have written with your partner.

Xem lời giải

Communication Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Can you understand the abbreviation in the text? Use this "netlingo" dictionary if necessary.

Xem lời giải

Skills 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Read the text and choose the correct answer. (Đọc bài văn và chọn câu trả lời đúng.)

Xem lời giải

Skills 2 - Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions.

Xem lời giải

Looking Back - Unit 1 Tiếng Anh 8 mới

4. Complete the following sentences with your own ideas. (Hoàn thành những câu sau với những ý kiến riêng của bạn.)

Xem lời giải

Project - Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

The runner who gets to the final destination firstly will receive the award. So what they need to do is just register here, prepare the running shoes and run.

Xem lời giải