Unit 3: Peoples of Viet Nam - Các dân tộc Việt Nam

Bình chọn:
4.1 trên 497 phiếu
Grammar Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

Khi là câu hỏi thì chúng ta đặt trợ động từ lên đầu câu hay nói chính xác hơn là đảo trợ động từ (auxiliary verbs) lên trước chủ từ.

Xem chi tiết

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 3

Xem chi tiết

Getting started Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Complete the following sentences with the words and phrases in the box. (Hoàn thành những câu sau với những từ và cụm từ trong khung.)

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Use some words from 1 to complete the sentences. (Sử dụng những từ trong phần 1 để hoàn thành các câu.)

Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

3. Complete the questions using the right question words. (Hoàn thành các câu hỏi sử dụng những từ hỏi đúng.)

Xem lời giải

Communication Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Where do these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic groups in the correct boxes. Can you add more?

Xem lời giải

Skills 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Complete each sentence, using a word from the text. (Hoàn thành mỗi câu, sử dụng một từ từ bài văn.)

Xem lời giải

Skills 2 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Change the notes into cooking steps to show a foreign visitor how to make yellow sticky rice. (Thay đổi thành những bước nấu để trình bày cho khách nước ngoài cách làm xôi vàng.)

Xem lời giải

Looking Back Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Fill each gap with a, an, or the to complete the passage. (Điền mỗi chỗ trống với a, an hoặc the để hoàn thành đoạn văn.)

Xem lời giải

Project Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Design a costume based on an ethnic style you like, using cardboard, paper or cloth, and colours

Xem lời giải