Unit 7: Pollution - Ô nhiễm

Bình chọn:
4.1 trên 988 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 7

Xem chi tiết

Grammar Unit 7 SGK tiếng Anh 8 mới

Ngữ pháp Unit 7 ôn tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2

Xem chi tiết

Luyện tập từ vựng

Tổng hợp từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Getting started Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Chủ đề bài học này khá thú vị, mang tính “thời sự” cao vì liên quan đến sức khỏe và môi trường sống của quanh ta. Đó là sự ô nhiễm.

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Khi thêm một hậu tố -ic vào một từ thì sẽ làm từ đó thay đổi cách nhấn âm. Ta sẽ nhấn âm trước ngay hậu tố thêm vào.

Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Làm việc theo nhóm. Học sinh A bắt đầu với câu điều kiện loại 1 hoặc loại 2. Học sinh B sử dụng câu cuối của học sinh a để bắt đầu câu của anh ấy.

Xem lời giải

Communication Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Noise is constant and loud sound. To measure the loudness, or volume of sounds, people use a unit called a decibel.

Xem lời giải

Skills 1 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Work in pairs. One of you looks at picture A, and the other looks at picture B on page 15. Ask each other questions to find out the differences between your pictures.

Xem lời giải

Skills 2 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tưởng tượng rằng em đang viết một bài báo cho một tờ báo địa phương về một loại ô nhiễm trong khu vực em. Một trong các bạn viết về nguyên nhân và những người khác viết về hậu quả, sau đó thảo luận.

Xem lời giải

Looking back Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

Xem lời giải

Project Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tưởng tượng rằng nhóm em đang tham gia một cuộc thi với câu lạc bộ Xanh trong trường em.

Xem lời giải