Đề kiểm tra 15p kì 1 – Có đáp án và lời giải

Bình chọn:
4.5 trên 132 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra 15p - Unit 3 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 12 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 13 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 14 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 15 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra 15p - Unit 5 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 16 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 17 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Đề số 18 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 8 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải