Unit 2: Life In The Countryside - Cuộc sống ở miền quê

Bình chọn:
4.2 trên 889 phiếu
Luyện tập từ vựng

Tổng hợp từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Grammar - Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

Cấu trúc so sánh hơn: Khi so sánh, ta thường đem tính từ hoặc trạng từ ra làm đối tượng để so sánh.

Xem chi tiết

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 2

Xem chi tiết

Cluster /bl/ and /cl/ - Unit 2 - Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp lý thuyết phát âm (pronunciation) phụ âm kép /bl/ và /cl/ Unit 2. Life in the countryside Tiếng Anh 8 mới

Xem chi tiết

Getting started Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

c. Complete the sentences with the words in the box. (Hoàn thành những câu với những từ trong khung.)

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Listen and repeat the words. Pay attention to the initial clusters. (Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến những phụ âm đôi đứng đầu.)

Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Write the answers to the questions below. (Viết những câu trả lời cho câu hỏi bên dưới.)

Xem lời giải

Communication Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Work in groups. Reply to the posts in 1. Write down your replies. (Làm theo nhóm. Trả lời những bài đăng trong phần 1. Viết xuống câu trả lời của bạn.)

Xem lời giải

Skills 1 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

4. Work in pairs. Interview your partner to find out what he/ she likes/ doesn't like about the life of the nomads.

Xem lời giải

Skills 2 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Listen again and answer the questions in no more than FOUR words. (Nghe lại và trả lời những câu hỏi không hơn 4 từ.)

Xem lời giải

Looking Back Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Look at the pictures and complete the sentences, using suitable comparative forms of the adverbs in brackets.

Xem lời giải

Project Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

Work in groups of four or five. Take turns to draw a group picture of a place you would like to live in the countryside. Then make a list of:

Xem lời giải