Unit 10: Communication - Giao Tiếp

Bình chọn:
4.3 trên 514 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 10

Xem chi tiết

Grammar Unit 10 SGK tiếng Anh 8 mới

Ngữ pháp unit 10 tiếng Anh 8 mới ôn tập thì tương lai tiếp diễn và những động từ được theo sau bởi to V

Xem chi tiết

Getting Started Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Find words or phrases in the conversation that mean

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 10 SGK Tiếng Anh 8 mới

Choose words/ phrases from the box to describe the photos about other ways of communication.

Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Listen again to part of the conversation in Getting Started. Underline the future continuous tense and answer the questions.

Xem lời giải

Communication Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Ngân hàng ý tưởng. Làm theo nhóm. Mỗi sự phá hỏng giao tiếp được đề cập trong phần 1, nghĩ về ý tưởng công nghệ tương lai mà sẽ giúp tránh nó. Chia sẻ ý của em với lớp

Xem lời giải

Skills 1 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Nhìn vào những lá thư mà trẻ em từ Việt Nam và Thụy Điển gửi cho nhau trong dự án bạn qua thư. Tại sao em nghĩ chúng chọn cách này để giao tiếp với nhau

Xem lời giải

Skills 2 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Nhìn vào cách mà tin nhắn này được đăng trên bảng tin nhắn học điện tử. Em có thể tìm bất kỳ những vấn đề nào trong đó không?

Xem lời giải

Looking Back Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Chọn bất kỳ trong 3 dạng giao tiếp trong bài này và làm việc với bạn quyết định thử là người ta sẽ sử dụng chúng trong năm 2100 hay không? Đưa ra ít nhất 2 lý do.

Xem lời giải

Project Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Trong các nhóm, chuẩn bị 2 phiên bản của phác họa ngắn liên quan đến sự phá vỡ giao tiếp để thực hiện trong lớp học

Xem lời giải