Skills 1 - Unit 12. Robots – Tiếng Anh 6 – Global Success


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Skills 1 – Unit 12. Robots SGK tiếng Anh 6 Global Success

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Work in pairs. Discuss the following question

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau)

1. What types of robots are there?

2. What robots are children interested in?

1. Có những loại rô bốt nào?

2. Trẻ em thích thú với những con robot nào?

Lời giải chi tiết:

1. There are home robots, teacher robots and worker robots

2. Teacher robots

1. Có rô bốt gia đình, rô bốt giáo viên và rô bốt công nhân

2. Robot giáo viên

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the text and choose the best answer to each of the questions

(Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi)

Today there is an international robot show in Ha Noi. People can see many types of robots there.

Home robots are useful for housework. They can do most of the housework: cook meals, clean the house, do the washing, and iron clothes.

Teacher robots are the best choice for children. They can help them to study. They can teach them English, literature, maths and other subjects. They can also help children to improve their English pronunciation.

People are also interested in other types of robots at the show. Worker robots can build houses and move heavy things: doctor robots can look after sick people and space robots can build space stations on the Moon and on planets.

Tạm dịch:

Hôm nay có một triển lãm robot quốc tế tại Hà Nội. Mọi người có thể thấy nhiều loại robot ở đó.

Robot gia đình rất hữu ích cho công việc nội trợ. Họ có thể làm hầu hết các công việc nhà: nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, ủi quần áo.

Robot giáo viên là sự lựa chọn tốt nhất cho trẻ em. Họ có thể giúp họ học tập. Họ có thể dạy chúng tiếng Anh, văn học, toán học và các môn học khác. Họ cũng có thể giúp trẻ em cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình.

Mọi người cũng quan tâm đến các loại robot khác tại triển lãm. Robot công nhân có thể xây nhà và di chuyển những thứ nặng nhọc: robot bác sĩ có thể chăm sóc người bệnh và robot vũ trụ có thể xây dựng các trạm vũ trụ trên Mặt trăng và trên các hành tinh.

1. What show is on Ha Noi now?

A fashion show        B. A robot show       C. A pet show

2. Which type of robots can help children in their study?

A. Home robots       B. Worker robots      C. Teacher robots

3. Doctor robots can ....................

A. help children to study       B. build houses        C. take care of sick people

4. Which of the following sentences is NOT true according to the passage?

A. Worker robots can build houses and move heavy things.

B. Space robots can build space Stations on the Moon.

C. Home robots can't do much of the housework.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. C

4. C

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the text again and fill the table below

(Đọc văn bản một lần nữa và điền vào bảng dưới đây)

Types of robots

What they can do

Home robots

 

Teacher Robots

 

Worker robots

 

Doctor robots

 

Space robots

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

- Home robots: robot nhà

- Teacher Robots: robot giáo viên

- Worker robots: robot nhân viên

- Doctor robots: robot bác sĩ

- Space robots: robot không gian

Lời giải chi tiết:

Types of robots

What they can do

Home robots

cook meals, clean the house, do the washing, iron clothes

Teacher Robots

help children to study, teach children English, literature, maths and other subjects, help children to improve

 their English pronunciation

Worker robots

build houses and move heavy things

Doctor robots

look after sick people

Space robots

build space stations on the Moon and on planets

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Speaking

4. Work in pairs. Discuss what you think robots can do in the following places

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về những gì bạn nghĩ rô bốt có thể làm ở những nơi sau)

 

Places

What robots can do

Home

 

School

 

Factory

 

Hospital

 

Garden

 

 

Lời giải chi tiết:

Places

What robots can do

Home

do housework, take care of children

School

teach students, help students to do exercises

Factory

move heavy things, repair broken things

Hospital

take care of patients, diagnose

Garden

plant trees, water plants

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Work in groups. Take turns to talk about robots and what you think they can do. Can you think of other types of robots?

(Làm việc nhóm. Lần lượt nói về robot và những gì bạn nghĩ chúng có thể làm được. Bạn có thể nghĩ về các loại robot khác không?)

Lời giải chi tiết:

I think another type of robot is entertainment robots. These robots can sing, dance and tell stories to make me happy.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ một loại robot khác là robot giải trí. Những con robot này có thể hát, nhảy và kể chuyện để làm tôi vui.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 337 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.