A Closer Look 1 – Unit 11. Our Greener World – Tiếng Anh 6 – Global Success


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần A Closer Look 1 – Unit 11. Our Greener World SGK tiếng Anh 6 Global Success

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Vocabulary

1. The three Rs stands for Reduce- Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A to its matching word in column B and its meaning column C

(Ba chữ R là viết tắt của Reduce- Reuse - Recycle. Vẽ một đường thẳng từ một ký hiệu trong cột A đến từ phù hợp của nó trong cột B và ý nghĩa của nó trong cột C)

Phương pháp giải:

- Reuse: tái sử dụng

- Reduce: giảm

- Recycle: tái chế

Lời giải chi tiết:

- Picture 1 - Reuse - using something again

- Picture 2 - Reduce - using less of something

- Picture 3 - Recycle - creating new products from used materials

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Write a word/phrase in the box under each picture

(Viết một từ / cụm từ vào ô dưới mỗi bức tranh)

rubbish      plastic bottle      glass      noise      plastic bag      paper      water      clothes

Phương pháp giải:

- rubbish: rác

- plastic bag: túi nhựa

- glass: thủy tinh

- plastic bottle: chai nhựa

- noise: tiếng ồn

- paper: giấy

- water: nước

- clothes: quần áo

Lời giải chi tiết:

1. rubbish

2. plastic bag

3. glass

4. plastic bottle

5. noise

6. paper

7. water

8. clothes

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong to more than one group

(Làm việc theo cặp. Xếp các từ từ 2 thành nhóm. Một số từ có thể thuộc nhiều hơn một nhóm)

Reduce

Reuse

Recycle

 

 

 

Lời giải chi tiết:

Reduce

Reuse

Recycle

- plastic bottle

- plastic bag

- clothes

- paper

- glass

- water

- rubbish

- noise

- glass

- clothes

- water

- paper

- plastic bottle

- plastic bag

- clothes

- glass

- paper

- plastic bottle

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Listen to these sentences, then repeat. Pay attention to the bold syllables

(Nghe những câu này, sau đó lặp lại. Chú ý đến các âm tiết in đậm)


1. If you cycle, it'll help the Earth

2. Water is good for your body.

3. The students are planting trees in the garden.

4. Is it better to use paper bags?

5. We are happy to walk to school

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Nếu bạn đạp xe, nó sẽ giúp ích cho Trái đất

2. Nước rất tốt cho cơ thể của bạn.

3. Các học sinh đang trồng cây trong vườn.

4. Sử dụng túi giấy có tốt hơn không?

5. Chúng tôi rất vui khi đi bộ đến trường

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Listen to the conversation. Pay attention to the bold syllables.Then practise the conversation with a classmate.

(Nghe đoạn hội thoại. Chú ý đến các âm tiết in đậm.Sau đó, thực hành cuộc trò chuyện với một người bạn cùng lớp.)


Vy: What are you doing?

Mi: I'm writing an article about going green.

Vy: Great! I'm writing a poem about the 3Rs.

Mi: Let me read it.

Vy: I'm still writing. Wait for a minute.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:    

Vy: Anh đang làm gì vậy?

Mi: Tôi đang viết một bài báo về việc đi xanh.

Vy: Hay quá! Tôi đang viết một bài thơ về 3R.

Mi: Để tôi đọc.

Vy: Tôi vẫn đang viết. Đợi một phút.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9. 

10. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 545 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.