Skills 1 – Unit 9. Cities of the world – Tiếng Anh 6 – Global Success


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Skills 1 – Unit 9. Cities of the world SGK tiếng Anh 6 Global Success

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Reading

1. Work in groups. Look at the postcard and discuss.

(Làm việc nhóm. Nhìn vào tấm bưu thiếp và thảo luận.)

1. When do people write a postcard?

2. What do they often write on a postcard?

 

Phương pháp giải:

1.When do people write a postcard?

(Khi nào mọi người viết bưu thiếp?)

2.What do they often write on a postcard?

(Họ thường viết gì trên bưu thiếp?)

Lời giải chi tiết:

1. When they are away from home, often on holiday or business. They want to tell their family or friends what they see and do, and how they feel about their experience there.

(Khi họ vắng nhà, thường đi nghỉ hoặc đi công tác. Họ muốn nói với gia đình hoặc bạn bè của họ những gì họ nhìn thấy và làm, cũng như cảm nhận của họ về trải nghiệm của họ ở đó.)

2. The sender often writes about his/her stay in a city or country.

(Người gửi thường viết về thời gian ở thành phố hoặc đất nước của họ.)

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read a postcard and answer the questions

(Đọc bưu thiếp và trả lời các câu hỏi)

To: Granpa and Granma, Hoan Kiem, Ha Noi, Viet Nam

September 6th

Dear Grandpa and Grandma

Stockholm is fantastic!

Its weather is perfect, sunny! Our hotel is good. It has a swimming pool and a gym. It offers delicious breakfast. Yesterday Mum, Dad and I rented 3 bikes and cycled to the Old. My parents wore their helmets and i wore mine. We visited the Royal Palace first. What a beautiful place! Mum loved it. She said, “Swedish art is amazing.” After that, we had "fika", a café break, in a traditional café. Everything is so wonderful!

Wish you were here!

Love,

1. This postcard is about............... in Stockholm.

A. the weather

B. a holiday

C. landscapes

2. Guests can ..........  in the hotel.

A. exercise

B. cycle

C. see Swedish art

3. Mai and her parents rented bikes to............ .

A. cycle around the hotel

B. visit the Old Town

C. go shopping

4. “Fika’"  is a ..............

A. traditional café

B. palace

C. coffee break

 

Phương pháp giải:

Dịch đoạn hội thoại:

Gửi đến: Ông và Bà, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Ngày 6 tháng 9

Kính gửi ông và bà

Stockholm thật tuyệt vời!

Thời tiết của nó là hoàn hảo, đầy nắng! Khách sạn của chúng tôi là tốt. Nó có một hồ bơi và một phòng tập thể dục. Nó cung cấp bữa sáng ngon. Hôm qua, bố, mẹ và tôi thuê 3 chiếc xe đạp và đạp xe đến Old. Cha mẹ tôi đội mũ bảo hiểm của họ và tôi đội mũ của tôi. Chúng tôi đến thăm Cung điện Hoàng gia đầu tiên. Thật là một nơi tuyệt đẹp! Mẹ yêu nó. Cô ấy nói, "Nghệ thuật Thụy Điển thật tuyệt vời." Sau đó, chúng tôi có "fika", một buổi giải lao trong quán cà phê, trong một quán cà phê truyền thống. Mọi thứ đều quá tuyệt vời!

Ước gì ông bà ở đây

Yêu,

 

Lời giải chi tiết:

1.B

2.A

3.B

4.C

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the text and match the places with the things they have.

(Đọc văn bản và kết hợp các địa điểm với những thứ họ có.)

1. The hotel in Stockholm

2. The Old Town

a. the Royal Palace

b. delicious breakfast

c. swimming pool

d. "fika"

e. Swedish art.

Phương pháp giải:

-the Royal Palace: cung điện Hoàng Gia

-delicious breakfast: bữa sáng ngon

-swimming pool: hồ bơi

-"fika": giờ nghỉ giải lao

-Swedish art: nghệ thuật Thụy Điển

Lời giải chi tiết:

1. b, c

2. a, d, e

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Speaking

4. Work in groups. Choose a city you know. Discuss and answer the questions below.

(Làm việc nhóm. Chọn một thành phố mà bạn biết. Thảo luận và trả lời các câu hỏi bên dưới.)

- What city is it?

-  What is it like? (the weather, the food...)

-  What can you see and do there?

-  How do you feel about it?

Phương pháp giải:

What city is it?

(Thành phố này là gì?)

What is it like? (the weather, the food...)

(Nó như thế nào? (thời tiết, thức ăn ...)

What can you see and do there?

(Bạn có thể thấy gì và làm gì ở đó?)

How do you feel about it?

(Bạn cảm thấy thế nào về nó?)

 

Lời giải chi tiết:

- It’s Vũng Tàu city.

- It has many beautiful beaches, the weather is usually cool, seafood is fresh, cheap and delicious.

- In Vũng Tàu city, I can cycle along the beach, do sightseeing, climb mountains, take beautiful photos, swim in the sea and play on the beach, enjoy special food and seafood, buy souvenirs.

- It’s really great to be in Vũng Tàu city. It’s a liveable place.

 

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Share the information you have collected in 4 with your class. You may start your talk with:

We're going to tell you about ...

(Chia sẻ thông tin bạn đã thu thập được trong câu 4 với lớp của bạn. Bạn có thể bắt đầu bài nói chuyện của mình bằng Chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe về...)

Lời giải chi tiết:

We’re going to tell you about Vũng Tàu city. It has many beautiful beaches, the weather is usually cool, seafood is fresh, cheap and delicious. In Vũng Tàu city, I can cycle along the beach, do sightseeing, climb mountains, take beautiful photos, swim in the sea and play on the beach, enjoy special food and seafood, buy souvenirs. It’s really great to be in Vũng Tàu city. For me, it’s a liveable place.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 1416 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.