Tiếng Anh 6 - Global Success Unit 6: Our Tet Holiday

Looking Back - Unit 6. Our Tet holiday - Tiếng Anh 6 - Global Success


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking Back - Unit 6. Our Tet holiday - Tiếng Anh 6 - Global Success

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Vocabulary

1. Match the verbs on the left with the nouns on the right.

(Nối động từ ở cột bên trái với danh từ ở cột bên phải.)

1. give

2. cook

3. plant

4. make

5. watch

6. break

a. a wish

b. fireworks

c. special food

d. lucky money

e. trees

f. things

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - c

3 - e

4 - a

5 - b

6 - f

1 – d: give lucky money (lì xì)

2 – c: cook special food (nấu món ăn đặc biệt)

3 – e: plant trees (trồng cây)

4 – a: make a wish (có một điều ước)

5 – b: watch fireworks (ngắm pháo hoa)

6 – f: break things (làm vỡ đồ đạc)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Complete the sentences with the words / phrases in the box.

(Hoàn thành câu với từ / cụm  từ trong khung.)

gathering               lucky money

cleaning               banh chung            peach

1. At Tet, my mother puts__________ into red envelopes.

2. - What are you doing?

   - I'm __________my bedroom.

3. __________ is special for Tet.

4. We have __________flowers only at Tet.

5. When everybody is at home together, we call it a family__________. 

Phương pháp giải:

- gathering: sum họp, đoàn viên

- lucky money: tiền may mắn/ lì xì

- cleaning: làm sạch/ quét dọn

- banh chung: bánh chưng

- peach: quả đào

Lời giải chi tiết:

1. lucky money 

2. cleaning

3. Banh chung

4. peach

5. gathering

1. At Tet, my mother puts lucky money into red envelopes.

(Tết đến, mẹ cho tiền lì xì vào những bao lì xì.)

2. - What are you doing?

   - I'm cleaning my bedroom.

(- Bạn đang làm gì vậy? - Tôi đang dọn phòng ngủ của tôi.)

3. Banh chung is special for Tet.

(Bánh chưng là món đặc sản ngày Tết.)

4. We have peach flowers only at Tet.

(Chỉ vào dịp Tết chúng tôi mới có hoa đào.)

5. When everybody is at home together, we call it a family gathering.  

(Khi mọi người ở nhà cùng nhau, chúng tôi gọi đó là một buổi họp mặt gia đình.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Grammar             

3. Write full sentences using the cues given, and should or shouldn't.

(Viết câu hoàn chính sử dụng gợi ý đã cho, và should hoặc shouldn’t.)

1. ask for permission before entering a room

He / She__________________ .

2. run about the house

He / She__________________ .

3. take things from a shelf

He/She__________________ .

4. make a lot of noise

He/She__________________ .

5. ask for some water if he/she feels thirsty

He / She__________________ .

Phương pháp giải:

1. hỏi xin phép trước khi vào phòng

2. chạy quanh nhà

3. lấy đồ đạc từ giá / kệ

4. gây ồn ào

5. hỏi xin nước khi khát

Lời giải chi tiết:

1. He / She should ask for permisson before entering a room.

(Bạn ấy nên xin phép trước khi vào phòng.)

2. He/She shouldn't run about the home.

(Bạn ấy không nên chạy quanh nhà.)

3. He/She shouldn't take things from a shelf.

(Bạn ấy không nên lấy đồ trên kệ.)

4. He/She shouldn't make a lot of noise.

(Bạn ấy không nên gây ồn ào.)

5. He/She should ask for some water if he/she feels thirsty.

(Bạn ấy nên xin một ít nước nếu bạn ấy thấy khát.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Read the passage and fill the blanks with some or any.

(Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống với some hoặc any.)

My room is ready for Tet. By the window are (1)________balloons. There is a picture I made from  (2) ________ old magazines. It's colourful, but I didn't use  (3) ________ paint or colour pencils. I love flowers, but I don't have (4) ________yet. Oh, look at this new plant. It needs (5) ________ water, but it doesn't need (6) ________sunlight. It can live in a room.

Phương pháp giải:

- some + danh từ số nhiều / danh từ không đếm được, thường dùng trong câu khẳng định

- any + danh từ số nhiều / danh từ không đếm được, thường dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn  

Lời giải chi tiết:

1. some

2. some

3. any

4. any

5. some

6. any

My room is ready for Tet. By the window are some balloons. There is a picture I made from  some old magazines. It's colourful, but I didn't use  any paint or colour pencils. I love flowers, but I don't have any yet. Oh, look at this new plant. It needs some water, but it doesn't need any sunlight. It can live in a room.

Tạm dịch văn bản:

Phòng của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đón Tết. Bên cửa sổ là một số quả bóng bay. Có một bức tranh tôi làm từ một số tạp chí cũ. Nó đầy màu sắc, nhưng tôi không sử dụng bất kỳ sơn hoặc bút chì màu nào. Tôi yêu hoa, nhưng tôi chưa có bông hoa nào cả. Ồ, hãy nhìn cái cây mới này. Nó cần một ít nước, nhưng nó không cần bất kỳ ánh sáng mặt trời nào. Nó có thể sống trong một căn phòng.          

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 746 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 6: Our Tet Holiday