Pronunciation - Ngữ âm - Unit 10. Our Houses in the Future - Tiếng Anh 6 - Global Success

Tải về

Pronunciation - Ngữ âm - Unit 10. Our Houses in the Future - Tiếng Anh 6 - Global Success (Pearson) sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TRỌNG ÂM TỪ CÓ HAI ÂM TIẾT

I. Khái niệm trọng âm

Âm tiết nào được phát âm to hơn, giọng cao hơn và kéo dài hơn so với các âm khác trong cùng 1 từ thì ta nói âm tiết đó được nhấn trọng âm. Hay nói cách khác trọng âm rơi vào âm tiết đó.
Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiệu bằng dấu phẩy (') ở phía trước, bên trên âm tiết đó.

Ví dụ:

happy /ˈhæpi/  

relax /rɪˈlæks/ 

II. Một số quy tắc nhấn trọng âm từ có hai âm tiết

Quy tắc 1:  Hầu hết các danh từ có hai âm tiết trong tiếng Anh thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:

money (n) /ˈmʌni/   

artist (n) /ˈɑːtɪst/  

Một số trường hợp ngoại lệ:

advice /ədˈvaɪs/   

machine /məˈʃiːn/   

hotel /həʊˈtel/  

Quy tắc 2: Động từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai

Ví dụ:

begin /bɪˈɡɪn/  

invite /ɪnˈvaɪt/   

agree /əˈɡriː/   

Một số trường hợp ngoại lệ:

answer /ˈɑːn.sər/   

enter /ˈen.tər/   

visit /ˈvɪz.ɪt/   

Quy tắc 3: Tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ:

happy /ˈhæp.i/   

busy /ˈbɪz.i/   

careful /ˈkeə.fəl/   

Một số trường hợp ngoại lệ:

alone /əˈləʊn/   

amazed /əˈmeɪzd/   

Quy tắc 4: Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng “a” thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2

Ví dụ:

about /əˈbaʊt/  

above /əˈbʌv/   

again /əˈɡen/   

Quy tắc 5: Các tiền tố (prefix) và hậu tố không bao giờ mang trọng âm, mà thường nhấn mạnh ở từ gốc – Tiền tố không làm thay đổi trọng âm chính của từ

Ví dụ:

perfect /ˈpɜː.felt/  - imperfect /ɪmˈpɜː.felt/   

appear  /əˈpɪər/  - disappear /ˌdɪs.əˈpɪər/ 

crowded /ˈkraʊ.dɪd/  - overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/  


Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.