CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Bình chọn:
3.9 trên 22 phiếu
Bài 34 trang 138 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 34 trang 138 VBT toán 6 tập 1. Cho ba điểm V,A,T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu: TV+VA=TA.

Xem lời giải

Bài 35 trang 138 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 138 VBT toán 6 tập 1. Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V, A, T sao cho TA =1cm, VA=2cm, VT=3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 9 trang 139 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 9 trang 139 VBT toán 6 tập 1. Hãy nói cách vẽ đoạn thẳng OM có độ dài 2cm trên tia Ox cho trước...

Xem lời giải

Bài 36 trang 139 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 139 VBT toán 6 tập 1. Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN, so sánh OM và MN.

Xem lời giải

Bài 37 trang 140 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 140 VBT toán 6 tập 1. Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA=2cm , OB= 5cm, OC=8 cm. So sánh BC và BA.

Xem lời giải

Bài 38 trang 141 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang 141 VBT toán 6 tập 1. Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=1cm...

Xem lời giải

Bài 39 trang 141 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 39 trang 141 VBT toán 6 tập 1. Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC= 3cm...

Xem lời giải

Bài 40 trang 142 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 40 trang 142 VBT toán 6 tập 1. Trên tia Ox, cho ba điểm M,N,P biết OM=2cm, ON=3cm,OP=3,5 cm. Hỏi trong ba điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 10 trang 143 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 10 trang 143 VBT toán 6 tập 1. Vẽ đoạn thẳng AB dài 3cm, rồi vẽ trung điểm I của AB...

Xem lời giải

Bài 41 trang 144 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 41 trang 144 VBT toán 6 tập 1. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao cho OA=2 cm, OB = 4cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?

Xem lời giải

Bài 42 trang 144 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 42 trang 144 VBT toán 6 tập 1. Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điẻm A sao cho OA=2 cm. trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB= 2cm...

Xem lời giải

Bài 43 trang 145 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 43 trang 145 VBT toán 6 tập 1. Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm ...

Xem lời giải

Bài 44 trang 145 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 44 trang 145 VBT toán 6 tập 1. Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu sau ...

Xem lời giải

Bài 45 trang 146 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 45 trang 146 VBT toán 6 tập 1. Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau ...

Xem lời giải

Bài 46 trang 146 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 146 VBT toán 6 tập 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.

Xem lời giải

Bài 47 trang 146 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 47 trang 146 VBT toán 6 tập 1. Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi có tất cả mấy đường thẳng (phân biệt)?

Xem lời giải

Bài 48 trang 147 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 147 VBT toán 6 tập 1. Cho ba đường thẳng phân biệt. Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau: a) Chúng có 1 điểm chung...

Xem lời giải

Bài 49 trang 147 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 147 VBT toán 6 tập 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. a) Vẽ hai tia AB,AC ...

Xem lời giải

Bài 50 trang 148 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 148 VBT toán 6 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O...

Xem lời giải

Bài 51 trang 148 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 148 VBT toán 6 tập 1. Xem hình 37, Ở hình vẽ nào ta có: I là trung điểm của đoạn thẳng AB?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác