CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Bình chọn:
3.9 trên 22 phiếu
Bài 17 trang 129 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 129 VBT toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với …

Xem lời giải

Bài 18 trang 129 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 129 VBT toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì ...

Xem lời giải

Bài 19 trang 129 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 129 VBT toán 6 tập 1. Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C vẽ hai tia AB, AC ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 129 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 129 VBT toán 6 tập 1. Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng: a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 6 trang 130, 131 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 130, 131 VBT toán 6 tập 1. Cho hai điểm A, B. Hãy lần lượt vẽ ...

Xem lời giải

Bài 21 trang 131 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 131 VBT toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau: a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Xem lời giải

Bài 22 trang 131 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 131 VBT toán 6 tập 1. Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau ...

Xem lời giải

Bài 23 trang 132 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 132 VBT toán 6 tập 1. Xét ba đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình 21 và trả lời các câu hỏi sau ...

Xem lời giải

Bài 24 trang 132 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 132 VBT toán 6 tập 1. Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

Xem lời giải

Bài 25 trang 132 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 132 VBT toán 6 tập 1. Vẽ hình 22 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 7 trang 133 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 7 trang 133 VBT toán 6 tập 1. Hãy nói cách sử dụng thước đo độ dài để đo đoạn thẳng AB...

Xem lời giải

Bài 26 trang 133 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 26 trang 133 VBT toán 6 tập 1. "Độ dài đoạn thẳng AB" và "khoảng cách giữa hai điểm A, B" có gì khác nhau không?

Xem lời giải

Bài 27 trang 133 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 27 trang 133 VBT toán 6 tập 1. Đo kích thước của nền nhà lớp học ( hoặc bảng hoặc bàn giáo viên,…) rồi điền vào chỗ trống ...

Xem lời giải

Bài 28 trang 134 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 28 trang 134 VBT toán 6 tập 1. Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình 24 theo thứ tự tăng dần.

Xem lời giải

Bài 29 trang 134 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 134 VBT toán 6 tập 1. So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 25 rồi đánh đâu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 30 trang 134 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 30 trang 134 VBT toán 6 tập 1. a) Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 26 theo thứ tự giảm dần...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 8 trang 135 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 135 VBT toán 6 tập 1. Đẳng thức AM + MB = AB đúng với hình vẽ nào?

Xem lời giải

Bài 31 trang 135 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 135 VBT toán 6 tập 1. Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN=3cm, NK=6cm. Tính độ dài đoạn IK.

Xem lời giải

Bài 32 trang 136 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 32 trang 136 VBT toán 6 tập 1. Gọi M là một điểm của đoạn EF. Biết EM=4cm, EF=8cm. So sánh hai đoạn EM và MF.

Xem lời giải

Bài 33 trang 136 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 33 trang 136 VBT toán 6 tập 1. Em Hà có một sợi dây 1.25m. em dùng sợi dây đó đo chiều rộng của lớp học...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác