Chương 3. Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 56 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 56 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 56 tập bản đồ Sử 10. Nối cột A với cột B dưới đây cho đúng với sự kiện diễn ra ở mỗi nước

Xem lời giải

Bài 3 trang 56 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 56 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 71 – Công nhân Anh đưa Hiến chương đến Nghị viện trang 185

Xem lời giải

Bài 4 trang 56 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 56 tập bản đồ Sử 10. Những ai là đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

Xem lời giải

Bài 5 trang 57 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 5 trang 57 tập bản đồ Sử 10. Theo em, học thuyết về chủ nghĩa xã hội không tưởng có những mặt tích cực và hạn chế như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 57 tập bản đồ Sử 10. Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của Các Mác và Phriđrích Ăngghen

Xem lời giải

Bài 2 trang 58 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 58 tập bản đồ Sử 10. Đồng minh những người cộng sản được ra đời trên cơ sở của tổ chức nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 58 tập bản đồ Sử 10. Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản do ai soạn thảo? Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 58 tập bản đồ Sử 10. Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 58 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 58 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống trước mốc thời gian Quốc tế thứ nhất được thành lập

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 59 tập bản đồ Sử 10. Hoạt động chủ yếu của Quốc tế nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 59 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 59 tập bản đồ Sử 10. Quốc tế thứ nhất có vai trò như thế nào đối với phong trào công nhân quốc tế?

Xem lời giải

Bài 4 trang 59 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 59 tập bản đồ Sử 10. Hãy nối các sự kiện ở cột B với mốc thời gian ở cột A cho đúng

Xem lời giải

Bài 5 trang 60 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 5 trang 60 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 77 trang 195 trong SGK, theo em hình đó phản ánh sự kiện gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 60 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 6 trang 60 tập bản đồ Sử 10. Trình bày ngắn gọn những chính sách thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới của Công xã Pari

Xem lời giải

Bài 1 trang 60 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 60 tập bản đồ Sử 10. Cuối thế kỉ XIX, sự kiện nào của phong trào công nhân đã đi vào lịch sử

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 60 tập bản đồ Sử 10. Những nghị quyết quan trọng nào được thông qua tại Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai?

Xem lời giải

Bài 3 trang 61 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 61 tập bản đồ Sử 10. Hãy điền tên các đảng (hoặc tổ chức) công nhân các nước ứng với mốc thời gian thành lập

Xem lời giải

Bài 4 trang 61 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 61 tập bản đồ Sử 10. Trình bày những nét lớn về hoạt động của Quốc tế thứ hai cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 5 trang 61 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 5 trang 61 tập bản đồ Sử 10. Theo em, nguyên nhân nào làm cho Quốc tế thứ hai bị tan rã?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất