Chương 1. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 20 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào bài học và quan sát lược đồ dưới đây, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 21 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 1 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 22 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào những kiến thức đã học và quan sát lược đồ dưới đây, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 23 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 24 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 24 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 25 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 25 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống tương ứng với ý em cho là sai

Xem lời giải

Bài 1 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 26 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào bài học và quan sát lược đồ dưới đây, em hãy dùng bút chì màu đỏ vẽ

Xem lời giải

Bài 2 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 26 tập bản đồ Sử 10. Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc đã giành thắng lợi

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 27 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào bài học và quan sát lược đồ sau, em hãy

Xem lời giải

Bài 4 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 27 tập bản đồ Sử 10. Những nguyên nhân nào đã đưa đến thắng lợi trong phong trào đấu tranh giành độc lập

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất