Chương 2. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Sử 10. Quan sát lược đồ ở hình bên và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 29 tập bản đồ Sử 10. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh-Tiền Lê (Sơ đồ 1), thời Lý-Trần-Hồ (Sơ đồ 2)

Xem lời giải

Bài 3 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 29 tập bản đồ Sử 10. Nét chính về tình hình luật pháp và tổ chức quân đội thời Lý, Trần, Lê Sơ

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 30 tập bản đồ Sử 10. Tóm tắt những nội dung về các chính sách nông nghiệp cũng như kết quả, tác dụng,...

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 30 tập bản đồ Sử 10. Quan sát lược đồ ở hình bên và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 31 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 31 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào nội dung bài học và quan sát lược đồ ở hình bên, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 32 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 32 tập bản đồ Sử 10. Đặc điểm của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X – XV

Xem lời giải

Bài 3 trang 32 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 32 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 33 tập bản đồ Sử 10. Tình hình tư tưởng – tôn giáo, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật nước ta trong các thế kỉ X – XIV

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 33 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất