Đề kiểm tra 15 phút - Chương V - Phần 2 - Lịch sử 9

Bình chọn:
4.4 trên 48 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 25 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 25 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 25 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 25 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 25 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 25 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 26 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 26 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 26 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 26 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 26 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 26 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 27 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 27 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 27 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 27 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 27- Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 27- Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) - Lịch sử 9

Xem chi tiết