Bình chọn:
4.6 trên 388 phiếu

Phần Lịch sử

Phần Địa lí

Chủ đề chung 1. Các cuộc phát kiến địa lí

Chủ đề chung 2. Đô thị: lịch sử và hiện tại

Các môn khác