Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 9

Bình chọn:
4.3 trên 58 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 14 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 14 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - Học kì 1 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 14 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 14 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 14 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 14 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 15 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 15 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 15 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 15 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 15 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 15 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 16 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 16 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 16 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 16 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 17 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 17 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 17 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 17 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 17 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 17 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời - Lịch sử 9

Xem chi tiết