CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bình chọn:
3.9 trên 46 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Phần 2  - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Phần 2 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Phần 2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Phần 2  - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Phần 2 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Phần 2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Phần 2  - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Phần 2 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Phần 2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Phần 2 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Phần 2 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Phần 2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Phần 2  - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Phần 2 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Phần 2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 31 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 31 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 31 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 31 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 31 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 31 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 32 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 32 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 32 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 32 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 32 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 32 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 33 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 33 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 33 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 33 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 33 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 33 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam - Bắc đã có những thuận lợi và khó khăn gì? Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam - Bắc đã có những thuận lợi và khó khăn gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 166 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau chiến tranh chống Mĩ thắng lợi? Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau chiến tranh chống Mĩ thắng lợi?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 167 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì? Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 169 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì? Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Giải bài tập trang 169 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào? Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 171 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985)? Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985)?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 172 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất