CHƯƠNG II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

Bình chọn:
4.5 trên 84 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 18 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 18 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 18 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 18 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 18 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 18 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 19 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 19 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 19 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 19 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 19 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 19 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 20 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 20 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 20 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 20 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 20- Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 20- Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ? Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào? Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam? Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?

Giải bài tập Bài 1 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau

Giải bài tập Bài 2 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới  (1929 - 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao? Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng? Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 75 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Các đảng viên cộng sản trong nhà tù của thực dân Pháp đã có thái độ như thế nào trước chính sách khủng bố tàn bạo của kẻ thù? Các đảng viên cộng sản trong nhà tù của thực dân Pháp đã có thái độ như thế nào trước chính sách khủng bố tàn bạo của kẻ thù?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 76 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại như thế nào? Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại như thế nào?

Giải bài tập Bài 1 trang 76 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong lãnh đạo để phong trào cách mạng nước ta có điều kiện phát triển trở lại sau một thời kì tạm lắng? Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong lãnh đạo để phong trào cách mạng nước ta có điều kiện phát triển trở lại sau một thời kì tạm lắng?

Giải bài tập Bài 2 trang 76 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tình tình thế giới và trong nước đã ảnh Tình tình thế giới và trong nước đã ảnh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 77 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất