CHƯƠNG III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Bình chọn:
4.3 trên 97 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 21 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 21 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 21 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 21 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 21 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 21 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 22- Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 22- Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 22 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 22 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 22 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 22 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 23 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 23 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 23 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 23 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 23 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 23 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tình hình Việt Nam trong Chiến tranh thế Tình hình Việt Nam trong Chiến tranh thế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 82 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 82 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh Hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 86 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa của hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa của hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương

Giải bài tập Bài 1 trang 86 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực dân Pháp và quân phiệt Nhật đối với nhân dân ta thời kì này Sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực dân Pháp và quân phiệt Nhật đối với nhân dân ta thời kì này

Giải bài tập Bài 2 trang 86 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào? Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao Nhật phải đảo chính Pháp ? Tại sao Nhật phải đảo chính Pháp ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 89 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao? Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 89 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những

Giải bài tập Bài 1 trang 91 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật, cứu nước? Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật, cứu nước?

Giải bài tập Bài 2 trang 91 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tiến trình cách mạng tháng Tám diễn ra như thế nào? Tiến trình cách mạng tháng Tám diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 1 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất