Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bình chọn:
4.5 trên 118 phiếu
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào? Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày quá  trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 -1957) Hãy trình bày quá trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 -1957)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 130 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957) Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu trong khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu trong khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì ? Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 132 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 132 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 đã diễn ra như thế nào? Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 đã diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 133 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Phong trào “Đồng khởi" (1959 - 1960) nổ ra trong Phong trào “Đồng khởi" (1959 - 1960) nổ ra trong

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 135 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử nào? Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 136 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa, của Đại hội lần thứ III của Đảng Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa, của Đại hội lần thứ III của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 136 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965) Hãy nêu những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam (1961 - 1965), Mi đã thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì? Trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam (1961 - 1965), Mi đã thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 140 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Nêu những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 - 1965) Nêu những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 - 1965)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 - 1957 và 1958 - 1960, miền Bắc đã có những thay đổi gì? Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 - 1957 và 1958 - 1960, miền Bắc đã có những thay đổi gì?

Giải bài tập Bài 1 trang 141 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào cho tiền tuyến miền Nam từ năm 1961 đến năm 1965? Hậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào cho tiền tuyến miền Nam từ năm 1961 đến năm 1965?

Giải bài tập Bài 2 trang 141 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 - 1965) Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 - 1965)

Giải bài tập Bài 3 trang 141 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết