CHƯƠNG VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 28 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 28 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 28 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 28 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 28 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 28 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 29 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 29 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 29 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 29 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 29 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 29 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 30 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 30 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 30 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 30 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 30 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 30 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào? Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày quá  trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 -1957) Hãy trình bày quá trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 -1957)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 130 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957) Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu trong khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu trong khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì ? Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 132 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 132 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 đã diễn ra như thế nào? Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 đã diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 133 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Phong trào “Đồng khởi" (1959 - 1960) nổ ra trong Phong trào “Đồng khởi" (1959 - 1960) nổ ra trong

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 135 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử nào? Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 136 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa, của Đại hội lần thứ III của Đảng Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa, của Đại hội lần thứ III của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 136 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965) Hãy nêu những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất