Tiếng Anh lớp 11 Mới Unit 2: Relationships - Các mối quan hệ

Skills trang 22 Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới


4. Read the newspaper column again and answer the questions.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Reading

Task 1. Discuss with a partner.

(Thảo luận với bạn bên cạnh.) 

Hướng dẫn giải:

- Picture a: The teacher is returning students' papers. The boy is depressed because of his poor grades.

- Picture b: Their relationship is breaking up.

- Picture c: They're having an argument. 

I will talk to the person I believe the most such as my mother or my best friend who are the ones always give me the best advice whenever I have trouble.

Tạm dịch:

1. Điều gì đang xảy ra trong bức tranh? Bạn nghĩ những người này có những vấn đề gì?

- Tranh a: Giáo viên đang trả bài kiểm tra cho học sinh. Cậu bé đang chán nản vì điểm kém.

- Tranh b: Mối quan hệ của họ đang tan vỡ.

- Tranh c: Họ đang có một cuộc tranh luận.

2. Bất cứ khi nào bạn có vấn đề trong việc học tập ở trường hoặc các mối quan hệ (ở nhà hay ở trường), bạn nói chuyện với ai?

Tôi sẽ nói với người mà tôi tin tưởng nhất là mẹ hoặc bạn thân, họ là những người luôn cho tôi lời khuyên tốt nhất khi tôi cần.

Task 2. An advice column in a newspaper offers help to readers when they arc in trouble. Read the column and match the readers’ names with their problems.

(Mục lời khuyên trên một tờ báo sẽ giúp độc giả nào đang gặp rắc rối. Em hãy đọc rồi ghép tên của độc giả với những rắc rối của họ.)  

Question: Hoa is my only friend at school. She’s also the only person I completely trust. Two weeks ago, I told her! was very unhappy and lonely, and that I even wanted to drop out of school. She promised not to tell anyone ... but then she told our teacher about it. We had an argument and | stopped talking to her. Was I right?
(Van Ha)
Counsellor: Dear Ha, I understand your feelings. But think of it this way: maybe Hoa was really afraid that you'd drop out of school. She didn’t know what to do to help you. I'm sure she just wanted to help you in her own way, even if it's not the way that you wanted. Try to reconcile with Hoa, talk to her about it, and I hope you'll be good friends again.
Good luck!
Question: In my class, the girls are on good terms with all the boys, except me. The girls just don’t even notice me, and the boys make jokes about it. I think that’s because I’m short and fat, and girls don't find me attractive. I feel very lonely. Please help me.
(Quang Nam)
Counsellor: Well, don't worry too much. Everyone has qualities that make them attractive to other people. A person's true value does not lie in his appearance, but in his achievements and contributions to the community. I don’t think it's your physical appearance that makes the girls stay away from you. If you study hard and become an excellent student, girls may notice you and ask you for help. Meanwhile, you should try building up friendships. Take the initiative and engage your classmates in friendly conversations. Ask them questions to find out what they like to talk about — a song, a film or something else — and then discuss that topic. I hope that will help.

Hướng dẫn giải:

1. b (Van Ha: My friend betrayed my trust.)  

2. c (Quang Nam: I don't have friends.)

Tạm dịch:

Câu hỏi: Hoa là bạn duy nhất của tôi ở trường. Cô ấy cũng là người duy nhất tôi hoàn toàn tin tưởng. Hai tuần trước, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi rất không hạnh phúc và cô đơn, và tôi thậm chí muốn bỏ học. Cô ấy hứa sẽ không nói với bất cứ ai ... nhưng sau đó cô ấy nói với giáo viên của chúng tôi về điều đó. Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã và tôi đã ngừng nói chuyện với cô ấy. Tôi có đúng không?

(Văn Hà)

Cố vấn: Hà thân mến, tôi hiểu cảm xúc của bạn. Nhưng hãy nghĩ về nó theo cách này: có lẽ Hoa thực sự sợ rằng bạn sẽ bỏ học. Cô ấy không biết phải làm gì để giúp bạn. Tôi chắc chắn cô ấy chỉ muốn giúp bạn theo cách riêng của mình, ngay cả khi nó không phải là cách mà bạn muốn. Hãy cố gắng hòa giải với Hoa, nói với cô ấy về điều đó, và tôi hy vọng các bạn sẽ trở lại thành bạn tốt của nhau. Chúc may mắn!

Câu hỏi: Trong lớp học của tôi, các cô gái có quan hệ tốt với tất cả các chàng trai, ngoại trừ tôi. Các cô gái thậm chí không nhìn thấy tôi, và các chàng trai lấy điều đó làm trò đùa. Tôi nghĩ đó là vì tôi lùn và béo, và các cô gái không thấy tôi hấp dẫn. Tôi cảm thấy rất cô đơn. Làm ơn giúp tôi.

(Quang Nam)

Cố vấn: Vâng, đừng lo lắng quá nhiều. Mọi người đều có phẩm chất làm cho họ hấp dẫn người khác. Giá trị thực sự của một người không nằm trong sự hiện diện của anh ta, nhưng trong thành tích và đóng góp của anh ta cho cộng đồng. Tôi không nghĩ rằng đó là ngoại hình của bạn khiến cho các cô gái ở xa bạn. Nếu bạn học tập chăm chỉ và trở thành một sinh viên xuất sắc, các cô gái có thể nhận ra bạn và yêu cầu bạn giúp đỡ. Trong khi đó, bạn nên thử xây dựng tình bạn. Chủ động và thu hút bạn học trong các cuộc trò chuyện thân thiện. Hãy hỏi họ những câu hỏi để tìm hiểu về những gì họ muốn nói đến - một bài hát, một bộ phim hay một cái gì đó khác - và sau đó thảo luận về chủ đề đó. Tôi hy vọng rằng sẽ giúp ích cho bạn.

1. Văn Hà

2. Quang Nam

a. Bạn của tôi muốn bỏ học.

b. Bạn của tôi phản bội sự tin tưởng của tôi.

c. Tôi không có nhiều bạn bè

Task 3. Find the words or expressions in the text that have the following meanings and write them in the spacc below.

(Tìm từ / cụm từ trong đoạn văn có nghĩa dưới đây rồi viết những từ đó vào khoảng trống bên dưới.) 

1. be friendly and able to interact well with someone = be on good terms with someone

    thân thiện và có khả năng giao tiếp tốt với ai đó - có quan hệ tốt với người khác

2. take an opportunity to act before other people do = take the initiative

    có cơ hội để hành động trước khi người khác làm - chủ động

3. have confidence in someone = trust

   có niềm tin vào một ai đó - tin tưởng

4. take part in (a conversation) = engage in (a conversation) 

   tham gia (một cuộc trò chuyện) - tham gia vào một cuộc trò chuyện 

5. stop going to classes before finishing one’s studies =drop out (of school)

    ngừng đi học trước khi học xong - bỏ học 

Task 4. Read the newspaper column again and answer the questions.

(Hãy đọc lại bài báo rồi trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. They are close friends. 

2. Ha told Hoa about her depression and her intention to drop out of school.

3. Because Hoa promised to keep Ha's story scret, but then she told the teacher about it.

4. No. She tries to explain why Hoa told the teacher about Hoa's problem, and advises Ha to talk to Hoa again.

5. He thinks he is short and fat, and girls don't find him attractive.

6. Because Nam does not have a good relationship with the girls in his class.

7. The counsellor advises Nam to focus on his studies, become an excellent student and learn how to start a friendly conversation with his classmates.

Tạm dịch:

1. Mối quan hệ giữa Hà và Hoa là gì?

Họ là bạn thân.

2. Hà nói gì với Hoa cách đây hai tuần?

Hà nói với Hoa về tình trạng trầm cảm và ý định bỏ học.

3. Tại sao họ lại có một cuộc cãi vả?

Vì Hoa đã hứa sẽ giữ bí mật câu chuyện của Hà, nhưng rồi cô ấy nói với giáo viên của họ về điều đó.

4. Tư vấn viên có đồng ý với phản ứng của Hà không?

Không. Cô ấy cố gắng giải thích tại sao Hoa nói với giáo viên về vấn đề của Hà, và khuyên Hà hãy nói chuyện với Hoa lần nữa.

5. Quang Nam nghĩ gì về sự xuất hiện của chính mình?

Anh ấy nghĩ anh ấy rất lùn và béo, và các cô gái không thấy anh ấy hấp dẫn.

6. Tại sao những người bạn trai của anh lại cười đùa về anh ấy?

Vì Nam không có mối quan hệ tốt với các cô gái trong lớp.

7. Cố vấn khuyên Nam nên làm gì?

Cố vấn khuyên Nam nên tập trung vào việc học tập của mình, trở thành một học sinh xuất sắc và học cách bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện với bạn học.

Task 5. If you were the counsellor in charge of the advice column, what would you advise Ha and Nani to do? Discuss with a partner.

(Nếu em là tư vấn viên chuyên mục cho lời khuyên em sẽ khuyên Hà và Nam làm gì? Thảo luận với bạn bên cạnh).

Speaking

Task 1. Choose sentences a-f to complete the conversation between two classmates.

(Hãy chọn các câu từ a đến f để hoàn thành hội thoại giữa hai bạn cùng lớp.)

Hướng dẫn giải:

1. b            2. e             3. d 

4. a            5. f              6. c 

Tạm dịch:

Vân: Xin chào, Chi. Bạn trông có vẻ buồn. Có vấn đề gì?

Chi: Bạn biết đấy, Vân, chúng tôi đã được chọn tham dự Cuộc thi Nói Tiếng Anh ở Đà Nẵng vào tháng tới ...

Vân: Vâng. Chỉ có hai học sinh từ mỗi lớp được chọn và chúng tôi cần phải có sự chấp thuận của cha mẹ chúng tôi. 

Chi: Cha mẹ bạn đã cho phép bạn đi phải không?

Văn: Vâng, đúng vậy. Họ cảm thấy tự hào vì tôi đã được chọn. Cha mẹ bạn thì sao?

Chi: Cha mẹ tôi nói không. Họ nói Đà Nẵng quá xa và tôi sẽ bỏ lỡ bài kiểm tra TOEFL đã được xếp lịch cho tháng tới. Nhưng tôi thực sự muốn đi.

Van: Tôi hiểu. Đây là cơ hội cả đời ... Nhưng tôi có một ý tưởng. Bạn có thể kiểm tra vào lúc khác. Bạn có nói với bố mẹ của bạn về điều đó không?

Chi: Tôi đã nói vậy. Vấn đề thực sự là tôi chưa bao giờ xa nhà, và họ đang lo lắng. Tôi nên làm gì?

Van: Hãy nói chuyện với giáo viên của chúng ta. Tôi nghĩ cô ấy có thể thuyết phục bố mẹ bạn.

Chi: Ý tưởng hay. Cảm ơn vì lời khuyên của bạn.

Task 2. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi)

1. What is Chi's problem?

Đáp án: She was chosen to take part in the English Public Speaking Contest in Da Nang, but her parents don't allow her to go there. They are worried because she has never been away from home.

Tạm dịch:

Vấn đề của Chi là gì?

Cô ấy đã được chọn tham gia vào cuộc thi nói tiếng Anh ở Đà Nẵng, nhưng bố mẹ cô ấy không cho phép cô ấy đến đó. Họ lo lắng vì cô ấy chưa bao giờ xa nhà.

2. What does Van advise her to do?

Đáp án: Van advises Chi to ask their teacher to persuade Chi's parents.

Tạm dịch:

Vân khuyên cô ấy làm gì?

Vân khuyên Chi nhờ giáo viên thuyết phục bố mẹ của Chi.

Task 3. Practise the conversation with a partner.

(Em hãy thực hành đoạn hội thoại với bạn bên cạnh.)

Task 4. Choose one topic. Use the ideas belou to make a similar conversation.

(Hãy chọn một chủ đề, sử dụng ý tưởng bên dưới đế làm một hội thoại tương tự)

Tạm dịch:

Vấn đề của John:

- Bạn cùng lớp của anh ấy chế giếu anh ấy vì điểm của anh ấy kém.

Bạn tốt của anh ấy khuyên: 

- cố gắng học tập chăm chỉ hơn, hoàn thành hết các bài tập về nhà

- hỏi giáo viên nhờ giúp đỡ khi có vấn đề

- tìm một công việc gia sư

Vấn đề của Linda:

- Bạn tốt của cô ấy, Carol, gian lận trong kì thi  , và Linda không biết cách ngăn cô ấy gian lận.

Lời khuyên của bố Linda:

- tìm nguyên nhân

- giúp Carol sửa lại bài học và chuẩn bị cho kì thi.

Task 5. Work with a partner. Talk about a problem that you have had at school or at home.

(Làm việc với bạn bên cạnh, nói về một vấn đề ở trường hay ở nhà mà em đã gặp phải.) 

Tạm dịch:

1. Vấn đề là gì? 

2. Bạn giải quyết nó như thế nào?

3. Bạn nhờ ai giúp đỡ?

4. Họ đưa cho bạn lời khuyên gì?

Lời giải gợi ý: 

Some of us enjoy school, some of us find it tougher. I am sure that everyone worries about things that happen at school from time to time. Just like everyone, I also suffered from the pressure and stress of learning. I was not good at English. I couldn’t do English homework and speak English well, so I always got poor grades. My parents were disappointed in me. I felt so sad and had negative thinking about myself. Sometimes, I felt stressed and less motivated to learn. I didn’t want to be so anymore. I asked my best friend, Jack for help. He gave me some useful advice. He advised me to study harder and do all the homework. In English class, I should pay attention to what the teacher said and remember its content, then practice. I could ask him if I wanted. He was ready to help me. He also said that when I had a problem, I could ask my teachers for help. Maybe I could find a tutor to teach me at home or go to an English center. I thought his advice was great. I tried to study harder and joined an English center. I rewrote and remembered new words and grammar whenever I had free time. I practiced speaking English with my friends regularly. I found out good ways to learn English and I did it. Now, I can speak English well. I can do English exercises, from simple to difficult ones. I usually get high marks. I feel happy and more confident.
 
Tạm dịch:
Một số người trong chúng ta thích trường học, một số người trong chúng ta thấy nó khó khăn hơn. Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều lo lắng về những điều xảy ra ở trường theo thời gian. Cũng giống như tất cả mọi người, tôi cũng bị áp lực và căng thẳng trong học tập. Tôi không giỏi tiếng Anh. Tôi không thể làm bài tập tiếng Anh và nói tiếng Anh tốt, vì vậy tôi luôn bị điểm kém. Cha mẹ tôi đã thất vọng về tôi. Tôi cảm thấy rất buồn và có suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Đôi khi, tôi cảm thấy căng thẳng và không có động lực để học tập. Tôi không muốn như vậy nữa.Tôi đã tìm đến sự giúp đỡ từ người bạn thân nhất của tôi, Jack. Anh ấy đã cho tôi một số lời khuyên rất hữu ích. Anh ấy khuyên tôi học tập chăm chỉ hơn và làm tất cả các bài tập về nhà. Trong lớp học tiếng Anh, tôi phải chú ý vào những gì mà giáo viên nói và nhớ nội dung, sau đó thực hành. Tôi có thể hỏi anh ấy nếu tôi muốn. Anh ấy sẵn sàng giúp tôi. Anh ấy cũng nói rằng khi tôi gặp vấn đề, tôi có thể nhờ giáo viên giúp đỡ. Tôi có thể tìm một gia sư để dạy tôi ở nhà hoặc đi học tại một trung tâm tiếng Anh. Tôi nghĩ lời khuyên của anh ấy thật tuyệt vời. Tôi đã cố gắng học tập chăm chỉ hơn và tham gia một trung tâm tiếng Anh. Tôi viết lại và ghi nhớ những từ mới và ngữ pháp bất cứ khi nào tôi rảnh. Tôi thường xuyên luyện nói tiếng Anh với bạn bè. Tôi đã tìm ra cách tốt để học tiếng Anh và tôi đã làm được. Bây giờ, tôi có thể nói tiếng Anh tốt. Tôi có thể làm được các bài tập tiếng Anh từ đơn giản đến phức tạp. Tôi thường xuyên đạt điểm cao. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn nhiều.

Listening

Task 1. If you have a boyfriend or a girlfriend, will you tell your parents about it? Why or why not?

(Nếu em có bạn trai hoặc bạn gái em có nói cho bố mẹ em biết không? Tại sao?) 

Task 2. Listen to the talk show with host Vicky Holmes and guest speaker Dr Dawson. Choose the best answer to complete each statement. 

(Hãy lắng nghe cuộc nói chuyện trực tuyến do Vicky Holmes chủ tọa và vị khách mời Tiến sĩ Dawson. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi lời phát biểu dưới đây) 

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. C                  2. B                  3. C                  4. A

Tạm dịch: 

1. Từ 15 đến 19 tuổi, nhiều thành thiếu niên đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ hoặc nói về các mối quan hệ.

2. Những người trẻ tuổi có thể cảm thấy tự tin hơn khi nói về những mối quan hệ của họ trong tương lại nếu họ thảo luận công khai tình cảm và tình bạn với cha mẹ của họ.

3. Hầu hết các bậc phụ huynh sẵn sàng lắng nghe và cảm thông với con cái của họ.

4. Lời khuyên cuối cùng cho thanh thiếu niên là họ nên tôn trọng quan điểm của cha mẹ họ.

Task 3. Listen again. Answer the questions.

(Nghe lại lần nữa rồi trà lời câu hỏi) 

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. The talk show is about how teenagers and their parents deal with problems.

2. The need to learn to form safe and healthy relationships with other people (friends, parents, teachers and romantic partners). 

3. Parents should offer a shoulder lor their children to cry on and listen to them.

4.  Because their strong opposition will make their children stop talking about their feelings.

Tạm dịch:

1. Chủ đề chính của talk show là gì?

Chương trình talk show về cách mà thanh thiếu niên và cha mẹ giải quyết vấn đề.

2. Thiếu niên cần làm gì để chuẩn bị trở thành người lớn?

Họ cần học cách tạo mối quan hệ an toàn và lành mạnh với người khác (bạn bè, cha mẹ, thầy cô và người yêu.)

3. Theo Tiến sĩ Dawson, cha mẹ nên làm gì khi con cái của họ trải nghiệm sự chia rẽ trong mối quan hệ của họ?

Cha mẹ nên cảm thông và lắng nghe họ.

4. Cha mẹ có nên phản đối mạnh mẽ mối quan hệ lãng mạn của trẻ?

Không. Bởi vì sự phản đối mạnh mẽ của họ sẽ làm cho con cái ngừng chia sẻ về cảm xúc của họ.

Audio Script:

Vicky: Welcome to our talk show with guest speaker Dr Dawson, a psychologist. Who will be talking about how teenagers and their parents deal with problems. Dr Dawson, most are worried about their children getting involved in romantic relationships. What's your opinion on this?

Dr Dawson: From 15 to 19 years of age, many teenagers spend a lot of time thinking or talking about being in a relationship.

Vicky: So do you mean this is part of the teen normal growth and development?

Dr Dawson: Yes. young people learn how to form sale and healthy relationships with friends, parents, teachers and romantic partners. This can prepare them for adult life. So parents should not oppose their relationships.

Vicky: I suppose many parents will feel surprised to hear this. What's your advice for the teenagers then?

Dr Dawson: Well, they should not be afraid to talk to their parents about their feelings and friendships. This can help them feel confident to discuss their relationships in the future.

Vicky: So you mean teenagers should listen to their parents and ask them to listen to what they are saying?

Dr Dawson: Exactly. Most parents are always willing to lend an ear to what their children are saying. This is even more important when young people suffer break-ups or broken hearts. They need a shoulder to cry on and a sympathetic ear.

Dịch Script:

Vicky: Chào mừng bạn đến với talk show với diễn giả Dr Dawson, nhà tâm lý học. Người sẽ nói về cách thanh thiếu niên và cha mẹ họ giải quyết vấn đề. Dr Dawson, phần lớn là lo lắng về con cái của họ tham gia vào các mối quan hệ lãng mạn. Ý kiến của ông về điều này là gì?

Dr Dawson: Từ 15 đến 19 tuổi, nhiều thanh thiếu niên đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ hoặc nói về mối quan hệ.

Vicky: Vậy ý ông là đây là một phần của sự phát triển và phát triển bình thường của thanh thiếu niên?

Dr Dawson: Vâng. những người trẻ tuổi học cách tạo ra mối quan hệ bán hàng và lành mạnh với bạn bè, cha mẹ, thầy cô và người yêu. Điều này có thể chuẩn bị cho cuộc sống người trưởng thành. Vì vậy, cha mẹ không nên phản đối mối quan hệ của họ.

Vicky: Tôi cho rằng nhiều bậc cha mẹ sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi nghe điều này. Lời khuyên của ông cho thanh thiếu niên là gì?

Dr Dawson: À, họ không nên sợ nói chuyện với cha mẹ về tình cảm và tình bạn của họ. Điều này có thể giúp họ cảm thấy tự tin để thảo luận về mối quan hệ của họ trong tương lai.

Vicky: Vậy ý ông là thanh thiếu niên nên lắng nghe cha mẹ của họ và yêu cầu họ lắng nghe những gì họ đang nói?

Dr Dawson: chính xác. Hầu hết các bậc cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe những gì con cái họ đang nói. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn khi những người trẻ tuổi bị phá vỡ hoặc vỡ lòng. Họ cần một bờ vai để khóc và cảm thông.

Task 4. In your opinion, what is the "right" age for a romantic relationship? Discuss with a partner.

(Theo em tuổi nào là "đúng" tuổi để có mối quan hệ tình cảm lãng mạn? Hãy thảo luận với bạn ngồi cạnh em.)

Hướng dẫn giải:

A person should start a romantic relationship when he / she is at an age or stage in life when he / she is mature enough, and is ready for a possible marriage. For this reason, the "right" age can be different from person to person.

Tạm dịch:

Một người nên bắt đầu mối quan hệ lãng mạn khi ở một độ tuổi hoặc giai đoạn trong cuộc sống khi đã đủ chín chắn và đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Vì lý do này, tuổi "phù hợp" có thể khác nhau từ người này sang người khác.

Writing

Task 1. Read an online posting on Teen Forum and fill the gaps. Use the words in the box.

(Hãy đọc bài đăng trực tuyến trong Diễn dàn tuổi Teen, sử dụng từ cho sẵn trong khung để điền vào chỗ trống.)

 shocked    talented     different     influence     upset      appearances

Re: My dad’s being unreasonable!

by Lion King >> Tuesday, December 3, 20__ at 8.30 PM.

Current mood: I’m so (1) _____! 

This afternoon I had my birthday party and all my close friends came to my house. We were playing some games when Dad came back from work. He looked (2) ____ when he saw T.’s dyed hair and ripped jeans. I think T. felt uncomfortable, so he said goodbye to all of us and left. After the party, Dad told me T. could be a bad (3) ____ on me and I should stop being friends with him. He said a good student should not dye his hair and should dress properly. I think Dad is being unreasonable.
He should not judge my friends by their looks. T. is one of the best students in my class, but he wants to look (4)____ . His dream is to become a famous actor and film director. He is very (5) ____and has already acted in a few films. I can’t stop being friends with someone just because my father doesn't like them. I wish Dad stopped judging my friends by their (6) ____ . How can I make him understand this?

Hướng dẫn giải:

1. upset                    2. shocked                         

3. influence               4. different

5. talented                6. appearances

Tạm dịch:

Re: Bố của tôi đang rất vô lý!

bởi Lion King >> Thứ ba, ngày 3 tháng 12, 20... lúc 8 giờ 30 phút chiều.

Tâm trạng hiện tại: Tôi rất buồn bã! 

Chiều nay tôi đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật của mình và tất cả những người bạn thân đã đến nhà tôi. Chúng tôi đang chơi một số trò chơi thì bố tôi đi làm về. Bố có vẻ bị sốc khi nhìn thấy mái tóc nhuộm và quần jeans rách của T. Tôi nghĩ T. cảm thấy không thoải mái, vì vậy anh ấy nói lời tạm biệt với tất cả chúng tôi và rời đi. Sau bữa tiệc, bố tôi nói với tôi rằng T. có thể ảnh hưởng xấu đến tôi và tôi nên ngừng chơi với anh ta. Bố nói một học sinh tốt không nên nhuộm tóc và nên ăn mặc phù hợp. Tôi nghĩ bố tôi đang vô lý. Bố không nên đánh giá bạn bè tôi bằng vẻ bề ngoài của họ. T. là một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp của tôi, nhưng anh ta muốn có những cái nhìn khác nhau. Giấc mơ của anh là trở thành một diễn viên nổi tiếng và là đạo diễn phim. Anh ấy rất tài năng và đã từng đóng một số phim. Tôi không thể ngừng chơi với ai đó chỉ vì bố tôi không thích họ. Tôi ước bố tôi ngừng đánh giá bạn bè của tôi bằng bề ngoài của họ. Làm thế nào tôi có thể làm cho bố hiểu điều này?

Task 2. Put the following parts of the online posting in the correct order.

(Hãy sắp xếp những phần trong bài theo thứ tự đúng.)

Hướng dẫn giải:

1. g         2. c            3. f             4. d     

5. e         6. a           7. b 

Tạm dịch:

A: Ý kiến / cảm xúc của người viết về việc xảy ra.

B: Mong muốn của người viết về những thứ khác.

C. Tên của người viết.

D. Tâm trạng của người viết.

E. Mô tả về sự việc xảy ra.

F. Ngày và thời gian.

G. Tiêu đề của bài viết.

Task 3. Choose one of the stories below. Use the ideas to write an online posting of 160-18 words.

(Chọn một trong số những câu chuyện dưới đây, sử dụng ý tưởng đã cho để viết một bài đăng lên mạng khoảng 160-180 từ.)

Tạm dịch:

1. Câu chuyện - bố mẹ làm việc về muộn cả tuần và cuối tuần; ở nhà một mình với người giúp việc hoặc gia sư; cảm giác cô đơn.

Ước - cha mẹ dành nhiều thời gian hơn cho bạn.

2. Câu chuyện - người bạn thân nhất bỏ học và bắt đầu đi làm; bố mẹ cô ấy không thể hỗ trợ cô ấy; mất một người bạn của bạn ở trường.

Ước - giúp bạn của bạn tiếp tục học tập.

3 Câu chuyện - bạn bè đã nói một bí mật cho bạn; bạn không giữ bí mật; nói với người khác; bạn bè chia tay với bạn; cố gắng để xin lỗi; lời xin lỗi của bạn không được chấp nhận; cảm thấy hối tiếc.

Ước - bạn của bạn tha thứ cho bạn; trở thành bạn bè một lần nữa

Task 4. Think of something that happened to you or to another person. Write an onlin posting of 160-180 words.

(Nghĩ về một chuyện nào đó đã xảy ra với em hoặc với người khác rồi viết một bài đăng lên mạng khoảng 160-180 từ.)

You can write about:

- what happened, when and where, and who was involved

- how you and the other people felt

- your wish

Tạm dịch:

Bạn có thể viết về

- chuyện gì đã xảy ra, khi nào và ở đâu, và ai đã giải quyết nó

- bạn và những người khác cảm thấy thế nào

- mong muốn của bạn 

Hướng dẫn giải:

I don't know what to do now. Last week I had an argument with my best friend because I thought she had lied to me. She tried to explain, but I was so angry that I refused to listen to her explanation. Yesterday, something happened that found out that I was wrong. I immediately called her to apologize, but this time it was her who refused to listen to me. I don't want our friendship to come to an end this way. We've been good friends for years. I really hope that she will forgive me for what I have done and said to her.

Tạm dịch:

Tôi không biết phải làm gì cả. Tuần trước tôi có cãi nhau với bạn thân nhất của mình bởi vì tôi nghĩa cô ấy đã lừa dối tôi. Cô ấy cố gắng giải thích nhưng tôi tức giận đến nỗi từ chối nghe cô ấy. Hôm qua một việc gì đó đã xảy ra và tôi nhận ra tôi đã sai. Tôi lập tức gọi điện cho cô ấy để xin lỗi, nhưng cô ấy từ chối lắng nghe tôi. Tôi không biết tình bạn của chúng tôi có kết thúc bằng cách này không. Chúng tôi là bạn của nhau bao nhiêu năm trời rồi. Tôi thực sự hi vọng rằng cô ấy sẽ tha thứ cho tôi vì những gì tôi làm và nói với cô ấy. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 73 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài