Tiếng Anh lớp 11 Mới Review 1 SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 1 - Language Focus trang 42 SGK Tiếng Anh 11 mới


Bình chọn:
3.5 trên 31 phiếu

4. Complete these sentences with should / shouldn’t / ought to ought not to / must mustn’t / have to / has to

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Từ vựng

Task 1. Form compound nouns with the words in the box. Then complete the sentences, using the correct ones.

(Hãy tạo ra các danh từ ghép bằng những từ cho trong khung. Sau đó hoàn thành câu với những danh từ ghép thích hợp.)

care    child      friend     girl     grand     house    parents     point     view    work

1. She spent all morning doing housework.

- do housework: làm việc nhà.

Tạm dịch:  Cô ấy đã dành cả buổi sáng để làm việc nhà.

2. There are many different childcare options available to mothers returning to work.

- childcare (n): chăm sóc trẻ

Tạm dịch: Có nhiều lựa chọn chăm sóc trẻ khác nhau dành cho các bà mẹ trở lại làm việc.

3. Parents should try to see things from a teenager’s viewpoint.

- viewpoint (n): quan điểm

Cha mẹ nên cố gắng nhìn mọi thứ từ quan điểm của thiếu niên.

4. I have lived with my grandparents  since I was born.

- grandparents (n): ông bà

Tôi đã sống với ông bà tôi từ khi tôi chào đời.

5. He can’t come because he’s taking his girlfriend on a date.

- girlfriend (n): bạn gái

Anh ấy không thể đến vì anh ấy đang hẹn hò với bạn gái của anh ấy. 

Task 2. Complete the sentences with correct words from the box.

(Hoàn thành câu bằng những từ thích hợp cho trong khung.)

independent       reconciled        argument       self-reliant       relationship

1. She has a close relationship with her parents.

- relationship (n): mối quan hệ

Tạm dịch: Cô ấy có một mối quan hệ thân thiết với bố mẹ.

2. He broke the glass vase during an argument  with his cousin.  

- argument (n): cuộc cãi vã

Tạm dịch:Anh ấy đã làm vỡ bình thủy tinh trong một một cuộc cãi cọ với anh họ của mình.

3. We were finally reconciled after he apologised.

- reconciled (adj): làm hòa

Tạm dịch: Cuối cùng chúng tôi đã hòa giải sau khi ông xin lỗi.

4. My little cousin is becoming more independent so my aunt has more time for herself.

- independent (adj) độc lập

Tạm dịch: Anh em họ của tôi trở nên độc lập hơn nên dì của tôi có thêm thời gian cho bản thân.

5. Teaching secondary school students to be independent and self-reliant is important for their personal development. 

- self-reliant (adj): tự lực

Tạm dịch: Dạy học sinh trung học để được độc lập và tự lực rất quan trọng cho sự phát triển cá nhân của họ.

Phát âm

Task 3. Listen and link (∪) the final consonants and initial vowels in the sentences. Thee read them aloud. 

(Hãy nghe và đánh dấu nối các phụ âm cuối với các nguyên âm đầu trong những câu dưới đây.  Sau đó hãy đọc to những câu đó.)

Click tại đây để nghe:

1. Kate is a teacher English in an upper secondary school.

2. Look at these pictures and answer my questions in English.

3. Tom used to live in his parents' house, but he's moved into a new flat with somd friends.

4. Can I  have a cup of apple tea?

5. Don't  forget to turn off the lights when you leave after the party.

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

1. Kate là một giáo viên tiếng Anh trong một trường trung học phổ thông. 

2. Nhìn vào những hình ảnh này và trả lời câu hỏi của tôi bằng tiếng Anh.

3. Tom đã từng sống trong nhà của bố mẹ, nhưng anh ấy đã chuyển sang một căn hộ mới với những người bạn của anh ấy.

4. Tôi có thể uống một tách trà táo không?

5. Đừng quên tắt đèn khi rời khỏi bữa tiệc.

Ngữ pháp

Task 4. Complete these sentences with should / shouldn’t / ought to ought not to / must mustn’t / have to / has to.

(Hoàn thành câu với should / shouldn’t / ought to/ ought not to / must / mustn't / have to / has to)

Hướng dẫn giải:

1. should / ought to: nên

2. shouldn't / ought not to : không nên

3. must / have to: phải làm gì

4.  mustn't: cấm 

5.  has to: phải làm gì

Tạm dịch:

1. Đó là một bộ phim tuyệt vời. Bạn nên đi và xem nó.

2. Bạn trông không ổn. Bạn không nên ra ngoài. Bên ngoài lạnh lắm.

3. Muộn rồi. Tôi phải đi ngay bây giờ hoặc tôi sẽ bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.

4. Học sinh không được sử dụng điện thoại di động trong lớp.

5. Chính phủ thực sự phải làm việc gì đó cho nạn thất nghiệp.

Task 5. Rewrite the following sentences to emphasise the underlined parts, using It is / was... that...

(Viết lại những câu dưới đây để nhấn mạnh cho những phần gạch dưới, sử dụng cấu trúc It is /was ...that...)

1. The first Olympic Games were held in Greece. 

Đáp án: It was in Greece that the first Olympic Games were held.

Tạm dịch:

Thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp.

Đó là Hy Lạp nơi mà Thế vận hội đầu tiên đã được tổ chức.


2. Nam won the first prize in the English speaking contest.

Đáp án: It was Nam who / that won the first prize in the English speaking contest.

Tạm dịch:

Nam đoạt giải nhất cuộc thi nói tiếng Anh.

Đó là Nam người đã giành được giải nhất trong cuộc thi nói tiếng Anh. 


3. I am making a chocolate cake for my best friend’s birthday party.

Đáp án: It's a chocolate cake that I am making for my best friend's birthday party.

Tạm dịch:

Tôi đang làm một chiếc bánh sô cô la cho bữa tiệc sinh nhật của bạn thân nhất của tôi.

Đó là một chiếc bánh sô cô la cái mà tôi đang làm cho bữa tiệc sinh nhật của bạn thân nhất của tôi.


4. Scotland’s most famous poet Robert Burns was born in 1759.

Đáp án: It was in 1759 that Scotland's most famous poet Robert Burns was bom.

Tạm dịch:

Nhà thơ nổi tiếng nhất của Scotland là Robert Burns sinh năm 1759.

Đó là năm 1759 khi mà nhà thơ nổi tiếng nhất của Scotland Robert Burns ra đời.


5. Working on a computer gives me headaches.

Đáp án: It's working on a computer that gives me headaches.

Tạm dịch:

 Làm việc trên máy tính khiến tôi đau đầu.

Đó là làm việc trên một máy tính cái mà khiến tôi nhức đầu.

Task 6. Write new sentences with a similar meaning. Use the to-infinitive after adjective.

(Viết lại thành những câu mới với nghĩa tương tự. Dùng động từ nguyên mầu có TO sau tính từ.)

 

1. It's quite easy to find our school.

Đáp án: Our school is quite easy to find.

Tạm dịch:

Thật dễ dàng tìm thấy trường học của chúng tôi.

Trường học của chúng ta khá dễ tìm.


2. It's difficult to translate the paragraph.

Đáp án:  The paragraph is difficult to translate.

Tạm dịch:

Rất khó để dịch đoạn văn.

Đoạn văn rất khó dịch.


3. I am happy that I work for the school library.

Đáp án:  I am delighted to work for the school library.

Tạm dịch:

Tôi vui mừng vì tôi làm việc cho thư viện trường.

Tôi vui mừng làm việc cho thư viện trường.


4. She was amazed that she saw him at the party.

Đáp án:  She was very surprised to see him at the party.

Tạm dịch:

Cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy ở bên.

Cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy ở bên.


5. I was sad when I heard your grandma was ill.

Đáp án:  I was sorry to hear that your grandma was ill.

Tạm dịch:

Tôi rất buồn khi tôi nghe bà của bạn bị ốm.

Tôi rất tiếc khi nghe bà của bạn bị ốm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu