Tiếng Anh lớp 11 Mới Unit 4: Caring For Those In Need - Chăm sóc cho những n..

Looking Back trang 55 Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới


2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and form. Write one word in each blank.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phát âm

Task 1. Listen and underline the syllable with vowel elision.

(Nghe và gạch dưới những nguyên âm được nuốt âm.) 

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. dictionary                          2. Police                3. library

4. deafening                          5. history

Tạm dịch:

1. Bạn có thể tra từ này trong từ điển.

2. Cảnh sát đang bảo vệ những người khuyết tật về thể chất.

3. Chúng tôi đang thu thập sách cho thư viện địa phương.

4. Tiếng ồn từ nhà máy đó thật là inh tai.

5. Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử của Việt Nam.

Task 2Listen and tick the sentences that are read with elision of weak vowels. 

(Nghe và đánh dấu những câu được đọc với sự nuốt âm của các nguyên âm lướt.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

 1          4        6 

Tạm dịch:

1. Ngôi trường đặc biệt này cung cấp giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

2. Ngôi trường đặc biệt này cung cấp giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

3. Tiếng ồn từ nhà máy là inh tai.

4. Tiếng ồn từ nhà máy là inh tai.

5. Máy ảnh này chỉ cần một pin.

6. Máy ảnh này chỉ cần một pin.

Từ vựng

Task 1. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets.

(Hãy hoàn thành câu, sử dụng hình thức đúng của từ cho trong ngoặc đơn.)

1. Nowadays, there are many organisations and individuals that can help people with impairments find employment (impair).

impairment (n): sự khuyết tật

Tạm dịch: Ngày nay, có rất nhiều tổ chức và cá nhân có thể giúp những người khuyết tật tìm việc làm.

2. Both disabled and non-disabled people can contribute to our community by doing voluntary work. (disable)

- non-disabled (adj): không tàn tật

Tạm dịch: Cả những người tàn tật và không tàn tật đều có thể đóng góp cho cộng đồng bằng cách làm việc tình nguyện. 

3. The topic of the next seminar is 'The integration of persons with disabilities at the workplace'. (integrate)

- integration (n): sự hội nhập

Tạm dịch: Chủ đề của hội thảo tiếp theo là 'Sự hội nhập của người khuyết tật ở nơi làm việc'. 

4. We should not use disrespectful language to talk about people with disabilities. (disrespect)

- respectful (adj) tôn trọng >< disrespectful (adj): thiếu tôn trọng

Tạm dịch: Chúng ta không nên sử dụng ngôn ngữ không tôn trọng để nói về người khuyết tật. 

5. We should get involved in charity work to help people in need. (involve)

- get involved in : tham gia

Tạm dịch: Chúng ta nên tham gia vào công việc từ thiện để giúp đỡ những người có nhu cầu. 

6. Donation of clothes, toys and books are always needed at the local charity shop. (donate)

- Donation (n): sự quyên góp

Tạm dịch: Việc quyên góp quần áo, đồ chơi và sách luôn cần quyên góp đến cửa hàng từ thiện địa phương. 

Ngữ pháp

Task 1. Complete the sentences, using the correct form of the verb in brackets.

(Hoàn thành câu, sử dụng dạng từ đúng của động từ trong ngoặc)

1. The Convention for the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) came (come) into force on 3 May 2008.

- dấu hiệu: on 3rd May 2008 là một mốc thời gian trong quá khứ => quá khứ đơn

Tạm dịch: Công ước về Quyền của Người Khuyết tật (CRPD) đã có hiệu lực vào ngày 3 tháng 5 năm 2008.

2. So far more than 87 countries officially have agreed (agree) on the Convention, and more than 145 countries have signed (sign) it.

- so far => hiện tại hoàn thành

Tạm dịch: Cho đến nay, hơn 87 nước đã chính thức đồng ý với Hiệp định, và hơn 145 quốc gia đã ký kết.

3. In Singapore, the Convention has come (come) into effect since August 2013.

- since => hiện tại hoàn thành

Tạm dịch: Tại Singapore, Công ước đã có hiệu lực kể từ tháng 8 năm 2013.

4. According to the US Department of Labour, thousands of people with disabilities have started (start) successful small businesses this year.

Tạm dịch: Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, hàng ngàn người khuyết tật đã bắt đầu các doanh nghiệp nhỏ thành công trong năm nay.

5. Thomas Edison (1847-1931), one of the world’s greatest inventors, had (have) difficulty with words and speech.

Tạm dịch: Thomas Edison (1847-1931), một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới, đã gặp khó khăn với từ ngữ và lời nói.

Task 2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and form. Write one word in each blank.

(Hãy hoàn thành câu bằng những động từ cho trong khung. Sử dụng thì và hình thức đúng. Viết mỗi từ vào mỗi chỗ trống)

Hướng dẫn giải:

1. has ... volunteered           

2. invented

3. has recorded                    

4. has supported

5.  Have ... worked - organised - have coached 

Tạm dịch:

1. Kevin chưa bao giờ làm tình nguyện trong một trường học dành cho học sinh khuyết tật.

2. Kể từ khi Louis Braille phát minh ra Chữ Braille năm 1829, nó đã là một phương tiện truyền thông hiệu quả cho những người khiếm thị.

3. Maria đã ghi lại 20 câu chuyện thú vị cho những học sinh gặp khó khăn trong việc đọc kể từ khi cô đến thăm trường đặc biệt.

4. Cho đến nay Nam đã hỗ trợ hai chiến dịch của tổ chức.

5. Bạn có bao giờ làm việc với người tàn tật như một tình nguyện viên?

- Có. Năm ngoái, tôi đã tổ chức các hoạt động nghệ thuật cho những học sinh khiếm thính.

Tôi cũng đã huấn luyện trẻ em bị khiếm khuyết thể chất muốn chơi quần vợt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 19 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài