CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

Bình chọn:
4.8 trên 85 phiếu
Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 - 1931

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Xô viết Nghệ - Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trong những năm 1932 - 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh

Giải bài tập Bài 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 - 1931

Giải bài tập Bài 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh

Giải bài tập Bài 3 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Lý thuyết phong trào dân chủ 1936-1939

Lý thuyết phong trào dân chủ 1936-1939

Xem chi tiết

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936-1939 ?

Giải bài tập Bài 1 trang 102 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 -1939 và lần thứ 8 (5-1941) như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 112 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy lập bảng tóm tắt về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 112 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 112 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 117 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 117 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất