Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bình chọn:
4.7 trên 90 phiếu
Âm mưu của Pháp-Mĩ ở Đông Dương khi bước vào đông-xuân 1953-1954 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 của quân dân ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 152 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào ? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 152 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 155 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 156 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Chứng minh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương.

Giải bài tập Bài 1 trang 156 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của nước ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7-1954)

Giải bài tập Bài 2 trang 156 SGK Lịch sử 12

Xem lời giảiHỏi bài