Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bình chọn:
4.6 trên 93 phiếu
Tóm tắt mục I. Âm mưu mới của Pháp - Mĩ ở Đông Dương: Kế hoạch Nava

Tóm tắt mục I. Âm mưu mới của Pháp - Mĩ ở Đông Dương: Kế hoạch Nava

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

Tóm tắt mục III. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

Xem chi tiết

Tóm tắt lý thuyết mục IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Tóm tắt lý thuyết mục IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Tóm tắt mục II. Cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Xem chi tiết

Âm mưu của Pháp-Mĩ ở Đông Dương khi bước vào đông-xuân 1953-1954 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 của quân dân ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 152 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào ? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 152 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 155 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 156 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Chứng minh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương.

Giải bài tập Bài 1 trang 156 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của nước ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7-1954)

Giải bài tập Bài 2 trang 156 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải