CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 – Chương 3– Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 2 – Chương 3– Hóa học 12

Xem lời giải

Phương pháp giải một số dạng bài tập về amin

Phương pháp giải một số dạng bài tập về amin đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 – Chương 3– Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 1 – Chương 3– Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 - Chương 3 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút -Đề số 1 - Chương 3 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 2 - Chương 3 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút -Đề số 2 - Chương 3 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 3 - Chương 3 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút -Đề số 3 - Chương 3 – Hóa học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 sgk Hóa học 12

Giải bài 1 trang 44 SGK Hóa học 12. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 sgk Hóa học 12

Giải bài 2 trang 44 SGK Hóa học 12. Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 sgk Hóa học 12

Giải bài 3 trang 44 SGK Hóa học 12. Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 sgk Hóa học 12

Giải bài 4 trang 44 SGK Hóa học 12. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 sgk Hóa học 12

Giải bài 5 trang 44 SGK Hóa học 12. Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 44 sgk Hóa học 12

Giải bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12. Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

Xem lời giải

Bài 1 trang 48 sgk Hóa học 12

Giải bài 1 trang 48 SGK Hóa học 12. Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 sgk Hóa học 12

Giải bài 2 trang 48 SGK Hóa học 12. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 48 sgk Hóa học 12

Giải bài 3 trang 48 SGK Hóa học 12. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X.

Xem lời giải

Bài 4 trang 48 sgk Hóa học 12

Giải bài 4 trang 48 SGK Hóa học 12. Viết phương trình hóa học của các phản ứng

Xem lời giải

Bài 5 trang 48 sgk Hóa học 12

Giải bài 5 trang 48 SGK Hóa học 12. Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 48 sgk Hóa học 12

Giải bài 6 trang 48 SGK Hóa học 12. Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Xem lời giải

Bài 1 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 1 trang 55 SGK Hóa học 12. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 2 trang 55 SGK Hóa học 12. Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất