Bài tập - Chủ đề 5 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 1 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập a) Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, BC = 7 cm, AC = 6 cm. So sánh các góc của tam giác ABC.

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 2 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 3 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 4 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tam giác ABC vuông tại A

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 5 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC)

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 6 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại B có M là trung điểm của BC

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 7 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A có

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 8 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 10 cm, AC = 24 cm. So sánh các góc của tam giác ABC.

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 9 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có góc B lớn hơn góc C, hai tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I. So sánh IB và IC.

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 10 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có AB = 5 cm, AC = 12 cm, BC = 13 cm.

Xem chi tiết
Bài tập 11 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 11 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A có

Xem chi tiết
Bài tập 12 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 12 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho hình vẽ sau:

Xem chi tiết
Bài tập 13 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 13 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho hình vẽ sau:

Xem chi tiết
Bài tập 14 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 14 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Chứng minh rằng trong một tam giác vuông, cạnh lớn nhất là cạnh huyền.

Xem chi tiết
Bài tập 15 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 15 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC), lấy điểm M nằm giữa A và H.

Xem chi tiết
Bài tập 16 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 16 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Chứng minh rằng trong một tam giác cân, độ dài đoạn thẳng nối đỉnh với một điểm bất kì của cạnh đáy thì luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng độ dài cạnh bên.

Xem chi tiết
Bài tập 17 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 17 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác DEF, I là trung điểm của EF. Kẻ EH vuông góc với DI tại H, FK vuông góc với DI.

Xem chi tiết
Bài tập 18 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 18 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho hình vẽ sau có AB < AC

Xem chi tiết
Bài tập 19 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 19 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC, kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Gọi M là điểm nằm giữa A và H, tia BM cắt AC ở D.

Xem chi tiết
Bài tập 20 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 20 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong các bộ ba đoạn thẳng dưới đây, bộ ba nào là độ dài ba cạnh của một tam giác ?

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài