Bài tập - Chủ đề 2 : Góc chắn cung

Bình chọn:
4.7 trên 96 phiếu
Bài 1 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) có hai bán kính vuông góc với OA và OB. Vẽ điểm C trên cung lớn AB sao

Xem chi tiết
Bài 2 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB vuông góc với dây CD tại E.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 3 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại điểm A. Hai dây cung BA và CA của

Xem chi tiết
Bài 4 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 4 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự trên đường tròn (O) sao cho

Xem chi tiết
Bài 5 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 5 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn. Qua M vẽ tiếp tuyến tiếp xúc với (O) tại

Xem chi tiết
Bài 6 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 6 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có ba cạnh a, b, c. Gọi S là diện tích và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp,

Xem chi tiết
Bài 7 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 7 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R) có AB = 8cm, AC = 15cm, đường cao AH = 5cm.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 8 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O; r) có đường kính AB. Lấy trên cung AB hai điểm C, D sao cho các tia AC,

Xem chi tiết
Bài 9 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 9 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn tâm (O) có đường kính AB. M là một điểm tùy ý trên đường tròn không trùng

Xem chi tiết
Bài 11 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 11 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ điểm P ở ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến tiếp xúc với (O) tại A và B. Vẽ dây cung

Xem chi tiết
Bài 12 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 12 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Gọi A, B, C là ba điểm theo thứ tự trên một đường thẳng. Vẽ hai đường tròn đường kính AB và

Xem chi tiết
Bài 13 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 13 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên tia đối của tia AB lấy một điểm M. Vẽ tiếp tuyến

Xem chi tiết
Bài 14 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 14 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm M bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MB, MC. Vẽ đường kính BOD. Hai

Xem chi tiết
Bài 15 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 15 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm A ở bên ngoài đường tròn (O) ta vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ACD đi qua tâm O

Xem chi tiết
Bài 16 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 16 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) và hai dây cung song song AB, CD (A và C nằm trong cùng một nửa mặt

Xem chi tiết
Bài 17 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 17 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho các hình thoi có chung cạnh AB cố định. Tìm quỹ tích giao điểm O của hai đường chéo của

Xem chi tiết
Bài 18 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 18 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O) lấy các điểm A và A’ sao cho sđ cung AA’ = 1200. Điểm B trên cung nhỏ ,

Xem chi tiết
Bài 19 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 19 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy dựng cung chứa góc

Xem chi tiết
Bài 20 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 20 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho I, O lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC với

Xem chi tiết
Bài 21 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 21 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn O, đường kính AD. Kẻ đường cao AH của tam giác ABC.

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài