CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

Bình chọn:
4.1 trên 37 phiếu
Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

Tóm tắt mục II. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng

Tóm tắt mục III. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ

Tóm tắt mục I. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài

Tóm tắt mục II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

Tóm tắt mục III. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Hoàn cảnh lịch sử mới và chiến dịch biên giới thu đông năm 1950

Tóm tắt mục IV. Hoàn cảnh lịch sử mới và chiến dịch biên giới thu đông năm 1950

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương

Tóm tắt mục I. Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951)

Tóm tắt mục II. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt

Tóm tắt mục III. Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường

Tóm tắt mục IV. Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Âm mưu mới của Pháp - Mĩ ở Đông Dương: Kế hoạch Nava

Tóm tắt mục I. Âm mưu mới của Pháp - Mĩ ở Đông Dương: Kế hoạch Nava

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Tóm tắt mục II. Cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

Tóm tắt mục III. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

Xem chi tiết

Tóm tắt lý thuyết mục IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Tóm tắt lý thuyết mục IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất