Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Bình chọn:
4.1 trên 386 phiếu
đặc điểm chung và vai trò thực tiến của động vật nguyên sinh

- Các đại diện của Động vật nguyên sinh dù cấu tạo đơn giàn hay phức tạp. dù sống tự do hay ki sinh... đểu có chung một số đặc điểm.

Xem chi tiết

Đánh dấu (✓) và điền nội dung thích hợp vào ô trống của bảng 1

Bảng 1: Đặc điểm chung của ngành Động vật nguyên sinh

Xem lời giải

Thảo luận, nêu vai trò của chúng trong sự sống ở ao nuôi cá.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 26 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Thảo luận và ghi tên các động vật nguyên sinh em biết vào bảng 2.

Dựa vào các kiến thức trong chương 1 và các thông tin trên, thảo luận và ghi tên các động vật nguyên sinh em biết vào bảng 2.

Xem lời giải

Bài 1 trang 28 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 28 SGK Sinh học 7. Đặc điếm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 28 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 28 SGK Sinh học 7. Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá.

Xem lời giải

Bài 3 trang 28 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 28 SGK Sinh học 7. Hãy kế tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh.

Xem lời giải