Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Bình chọn:
4.2 trên 301 phiếu
Phân biệt 3 bộ lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Sinh học 7. Phân biệt 3 bộ Lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất.

Xem lời giải

Lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Sinh học 7. Quan sát hình 37.1 đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Xem lời giải

Hãy nêu đặc điểm chung của lưỡng cư.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Sinh học 7. Hãy nêu đặc điểm chung của lưỡng cư về: Môi trường sống, da, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, sự sinh sản, sự phát triển cơ thể, đặc điểm nhiệt độ cơ thể.

Xem lời giải

Bài 1 trang 122 sgk sinh học 7

Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.

Xem lời giải

Bài 2 trang 122 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 122 SGK Sinh học 7. Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người.

Xem lời giải

Bài 3 trang 122 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 122 SGK Sinh học 7. Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

Xem lời giải