Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Bình chọn:
4 trên 206 phiếu
Lý thuyết đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Với số lượng loài lớn, mỗi loài lại thường sinh sản ra số lượng cá thể rất lớn nên Chân khớp có vai trò thực tiễn to lớn về cả 2 mặt : có lợi và có hại.

Xem chi tiết

Thảo luận và đánh dấu (✓) vào ô trống ở dưới hình.

Thảo luận và đánh dấu (√) vào ô trống ở hình để chọn lấy đặc điểm được coi là đặc điểm chung của ngành chân khớp.

Xem lời giải

Đánh dấu (✓) và ghi theo yêu cầu bảng 1.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 96 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Thảo luận và đánh dấu vào các ô trống ở bảng 2.

Thảo luận và đánh dấu vào các ô trống ở bảng 2 chỉ rõ tập tính đặc trưng của từng đại diện (Chú ý: Có nhiều tập tính khác nhau ở một đại diện).

Xem lời giải

Điền tên một số loài chân khớp và đánh dấu (✓) vào ô trống của bảng 3.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 98 sgk sinh học 7

Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phần bố rộng rãi của Chân khớp?

Xem lời giải

Bài 2 trang 98 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 98 SGK Sinh học 7. Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?

Xem lời giải

Bài 3 trang 98 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 98 SGK Sinh học 7. Trong số ba lớp của Chân khớp: Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất? Cho ví dụ.

Xem lời giải