Chương III. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bình chọn:
4.8 trên 102 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Lập bảng hệ thống về các tác giả, tác phẩm nổi tiếng thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật vào buổi đầu thời cận đại.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 38 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX: tên tác giả, năm sinh-năm mất, tác phẩm tiêu biểu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hội không tưởng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, họa sĩ nổi tiếng thời cận đại.

Giải bài tập 1 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa thời cận đại: tác giả, năm sinh-năm mất, tác phẩm, nhận xét về những đóng góp và hạn chế-

Giải bài tập 2 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật

Giải bài tập 3 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào?

Giải bài tập 1 trang 46 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những điểm chung và riêng của

Giải bài tập 2 trang 46 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu một số luận điểm cơ bản trong tư

Giải bài tập 3 trang 46 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Lập bảng thống kê những diễn biến

Giải bài tập 5 trang 46 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trình bày diễn biến chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nuớc châu Á

Giải bài tập 4 trang 46 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất