Bài tập trắc nghiệm khách quan - Chương IV. Số phức - Toán 12 Nâng cao

Bình chọn:
4.5 trên 61 phiếu
Bài 43 trang 210 SGK  giải tích 12 nâng cao Bài 43 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Xem chi tiết

Bài 44 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 44 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Xem chi tiết

Bài 45 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 45 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Xem chi tiết

Bài 46 trang 210 SGK Giải tích 12 Nâng cao Bài 46 trang 210 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Số z-...

Xem chi tiết

Bài 47 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 47 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Xem chi tiết

Bài 48 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 48 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Xem chi tiết

Bài 49 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 49 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Xem chi tiết

Bài 50 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 50 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Xem chi tiết

Bài 51 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 51 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Xem chi tiết

Bài 52 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 52 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Xem chi tiết

Bài 53 trang 211 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 53 trang 211 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Xem chi tiết

Bài 54 trang 211 SGK  giải tích 12 nâng cao Bài 54 trang 211 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Xem chi tiếtHỏi bài