Bài tập - Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông

Bình chọn:
4.6 trên 97 phiếu
Bài tập 1 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 1 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC (h.57).

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 2 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có trục đối xứng ?

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 3 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ trục đối xứng của các hình sau.

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 4 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho điểm M nằm trong góc Oxy có số đo bằng 60 độ. Vẽ điểm E đối xứng với M qua Ox, vẽ điểm F đối xứng với M qua Oy.

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 5 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Các câu sau đây đúng hay sai ?

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 6 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cần thêm điều kiện gì để các tứ giác ở hình dưới đây trở thành hình bình hành:

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 7 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình 61, trong đó ABCD là hình bình hành.

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 8 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC.

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 9 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tái phân giác của góc B cắt CD ở F.

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 10 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD, E và F là giao điểm của AK và CI với BD.

Xem chi tiết
Bài tập 11 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 11 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA và I , K lần lượt là trung điểm các đường chép AC và BD. Chứng minh:

Xem chi tiết
Bài tập 12 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 12 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng. Hãy xác định tâm đối xứng cảu các hình đó.

Xem chi tiết
Bài tập 13 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 13 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1;3), B(5;1).

Xem chi tiết
Bài tập 14 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 14 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 64, cho biết MD // AC, ME // AB, I là trung điểm của AM. CHứng minh rằng điểm D đối xứng với điểm qua I.

Xem chi tiết
Bài tập 15 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 15 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình 65. Tìm x.

Xem chi tiết
Bài tập 16 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 16 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình 66. Vẽ thêm điểm P để tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

Xem chi tiết
Bài tập 17 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 17 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm dối xứng với H qua I. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của HC, CE. Các đường thẳng AM, AN cắt HE tại G và K.

Xem chi tiết
Bài tập 18 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 18 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài tập 19 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 19 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi D là trung điểm của BC. Vẽ DE // AB, vẽ DF // AC

Xem chi tiết
Bài tập 20 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 20 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn thẳng MQ. Kẻ tia Mx bất kì. Trên tia Mx lấy các điểm E, F, G sao cho ME = EF = FG. Kẻ đoạn thẳng GQ. Qua E, F, kẻ các đường thẳng song song với GQ (h.67). Chứng minh rằng đoạn thẳng MQ bị chia thành ba phần bằng nhau.

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài