Luyện tập - Chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng

Bình chọn:
4.7 trên 85 phiếu
Bài tập 22 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 22 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Vẽ HE vuông góc với AB tại E, vẽ HF vuông góc với AC tại F.

Xem chi tiết
Bài tập 23 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 23 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH

Xem chi tiết
Bài tập 24 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 24 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao BE, CF cắt nhau ở H.

Xem chi tiết
Bài tập 25 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 25 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhai tại H.

Xem chi tiết
Bài tập 26 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 26 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ đường cao AH. Tia phân giác của góc B cắt AC ở E, cắt AH ở F.

Xem chi tiết
Bài tập 27 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 27 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ đường cao AH

Xem chi tiết
Bài tập 28 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 28 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi M và N là trung điểm của AH và BH.

Xem chi tiết
Bài tập 29 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 29 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

Xem chi tiết
Bài tập 30 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 30 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD (AD

Xem chi tiết
Bài tập 31 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 31 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông góc tại A (AB < AC), đường cao AH. Vẽ HM vuông góc với AC tại M.

Xem chi tiết


Gửi bài