Luyện tập - Chủ đề 4 : Định nghĩa – Các phép biến đổi phân thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Luyện tập 1 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 1 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Rút gọn các phân thức sau:

Xem chi tiết
Bài tập nhóm trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập nhóm trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm m, n

Xem chi tiết
Luyện tập 2 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 2 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Rút gọn phân thức sau:

Xem chi tiết
Luyện tập 3 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 3 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Rút gọn các phân thức sau:

Xem chi tiết
Luyện tập 4 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 4 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân thức sau

Xem chi tiết
Luyện tập 5 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 5 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân thức sau:

Xem chi tiết
Luyện tập 6 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 6 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quy đồng

Xem chi tiết
Luyện tập 7 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 7 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Xét một mạch điện gồm hai dây điện trở có số đô là R1 và R2 (như hình vẽ) thì điện trở hữu dụng R được tính bởi công thức sau:

Xem chi tiết
Luyện tập 8 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 8 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Rút gọn phân thức:

Xem chi tiết
Luyện tập 9 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 9 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Rút gọn phân thức:

Xem chi tiết
Luyện tập 10 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 10 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Rút gọn phân thức:

Xem chi tiết


Gửi bài