Bài tập - Chủ đề 4 : Định nghĩa – Các phép biến đổi phân thức

Bình chọn:
4.6 trên 86 phiếu
Bài tập 1 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 1 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

Xem chi tiết
 Bài tập 2 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 2 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hai phân thức sau đây có bằng nhau không ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 3 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 4 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thể tích của một cái xi-lanh được tính bởi công thức:

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 5 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập có phải là một phân thức không ?

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 6 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tiêu cự f (cm) của một ống kính được tính bởi công thức

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 7 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức để điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống sau:

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 8 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức và quy tắc đổi dấu để điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống sau:

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 9 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đẳng thức đúng hay sai ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 10 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Rút gọn phân thức

Xem chi tiết
Bài tập 11 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 11 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Rút gọn phân thức

Xem chi tiết
Bài tập 12 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 12 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Kết quả rút gọn phân thức sau đây là đúng hay sai? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài tập 13 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 13 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

Xem chi tiết
Bài tập 14 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 14 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

Xem chi tiết
Bài tập 15 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 15 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

Xem chi tiết
Bài tập 16 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 16 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

Xem chi tiết


Gửi bài