Speaking - Unit 16 trang 169 SGK Tiếng Anh 10


A foreign visitor has taken some notes about President Ho Chi Minh’s Mausoleum. Ask and answer questions with a partner, using his notes.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1A foreign visitor has taken some notes about President Ho Chi Minh’s Mausoleum. Ask and answer questions with a partner, using his notes.

(Một khách ngoại quốc ghi chú về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hỏi và trả lời với một bạn cùng học. Dùng những ghi chú của ông ấy.)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

A : Where is President Ho Chi Minh Mausoleum situated?

B : It is situated in Ba Dinh Square, in the centre of Ha Noi.

A : When did the construction of the Mausoleum start?

B : It started in 1973 and completed in 1975.

A : How many floors does it have?

B : It has three floors.

A : What are these floors used for?

B : Well, the first floor is used as a stand for important meetings organized at Ba Dinh Square. The second floor is the place where the  president is lying, and the third floor is the roof of the mausoleum.

A : On what days can you visit the Mausoleum?

B : In summer, you can visit the Mausoleum from 7:30 to  10:30 am and in winter, you can visit it from 8:00 to 11:00 am, every day except Monday and Friday.

A : Can we take photographs?

B : You can take photos outside the Mausoleum, but inside you mustn't.

Tạm dịch:

A: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm ở đâu?

B: Nó nằm ở Quảng trường Ba Đình, ở trung tâm của Hà Nội.

A: Khi nào thì việc xây dựng lăng bắt đầu?

B: Nó bắt đầu vào năm 1973 và hoàn thành vào năm 1975.

A: Có bao nhiêu tầng?

B: Nó có ba tầng.

A: Những tầng này được sử dụng để làm gì?

B: À, tầng 1 được sử dụng như một gian hàng cho các cuộc họp quan trọng được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình. Tầng hai là nơi chủ tịch đang nằm, và tầng ba là mái của lăng.

A: Vào ngày nào bạn có thể ghé thăm lăng?

B: Vào mùa hè, bạn có thể ghé thăm lăng từ 7:30 đến 10:30 và vào mùa đông, bạn có thể ghé thăm nó từ 8:00 đến 11:00 sáng, mỗi ngày trừ thứ Hai và thứ Sáu.

A: Chúng ta có thể chụp ảnh không?

B: Bạn có thể chụp ảnh bên ngoài Lăng, nhưng bên trong bạn không được.

Task 2

Task 2Work in pairs. Take turns to act as a tourist guide and give a short introduction to either of the historical places below, using the information given.

(Làm việc từng đôi. Thay phiên đóng vai một hướng dẫn viên du lịch và cho lời giới thiệu ngắn về một trong những địa danh lịch sử dưới đây, dùng thông tin được cho.)

Lời giải chi tiết:

a. I'd like to introduce you all some features about Hue Imperial City. Hue is in Central Viet Nam. It is 654 km far from Ha Noi and 1071km from Ho Chi Minh City, and you can also get there by plane, about 45 minutes from Tan Son Nhat Airport.

Hue was listed as a World Cultural Heritage by UNESCO in 1993. Hue was founded by the Nguyen Dynasty. The construction started in 1805 and completed in 1832. Hue comprises three sections: the Royal Citadel, the Imperial Enclosure and the Forbidden City.

The City is open daily from 8:00 a.m to 4:30 p.m. and the admission fee is 55.000 VND per person.

b. I'd like to introduce you the Thong Nhat Conference Hall. It is located in District 1, Ho Chi Minh City. The Hall was originally built in 1865 by the French to be the resident of the French governor (toàn quyền). Then it was called the Presidential Palace (Dinh Tổng thống), later the Independence Palace (Dinh Độc lập). In February 1963, the building was heavily damaged by an air bombardment. And it was rebuilt and the reconstruction completed in 1966. After 1975. the building was called the Reunification Hall or the Thong Nhat Conference Hall. It has five floors with 100 beautifully decorated rooms and chambers.

The Hall is open daily from 7:30 lo 11:00 a.m. and from 1:00 to 4:00p.m. The admission fee is 10.000 VND per person.

Tạm dịch:

a. Tôi muốn giới thiệu với các bạn một số đặc điểm về Thành phố Hoàng gia Huế. Huế nằm ở miền Trung Việt Nam. Nó cách Hà Nội 654 km và cách TP Hồ Chí Minh 1071km, và bạn cũng có thể đến đó bằng máy bay, khoảng 45 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Huế được nhà Nguyễn sáng lập. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1805 và hoàn thành vào năm 1832. Huế bao gồm ba phần: Hoàng thành, Bao vây Hoàng gia và Tử Cấm Thành.

Thành phố mở cửa hàng ngày từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều, và phí là 55.000 VND / người.

b. Tôi muốn giới thiệu với bạn Hội trường Thống Nhất. Nó nằm ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội trường ban đầu được xây dựng vào năm 1865 bởi người Pháp là cư dân của thống đốc Pháp (toàn quyền). Sau đó, nó được gọi là Dinh Tổng thống, sau đó là Dinh Độc Lập (Dinh Độc lập). Vào tháng 2 năm 1963, tòa nhà bị hư hại nặng nề do bắn phá không khí. Và nó được xây dựng lại và tái thiết hoàn thành vào năm 1966. Sau năm 1975, tòa nhà được gọi là Hội trường Thống Nhất. Nó có năm tầng với 100 phòng và phòng được trang trí đẹp mắt.

Sảnh mở cửa hàng ngày từ 07:30 đến 11:00 và từ 1:00 đến 4:00 chiều. Phí  là 10.000 VND / người.

Dịch bài:

HOÀNG THÀNH HUẾ

* Được ghi vào danh sách Di Sản Văn Hóa Thế Giới năm 1993

* Ở Huế, 654 km từ Hà Nội và 1071 km từ Tp Hồ Chí Minh.

* Xây dựng : khởi sự 1805 và hoàn tất năm 1832.

* Bao gồm 3 khu vực : Hoàng Thành, Phòng Thành và Tử cấm Thành

* Mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 4.30 chiều.

* Phí vào cửa : 55.000 đồng VN

HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT

* Cũng được gọi là Dinh Thống Nhất hay Dinh Độc Lập

* Ở Quận 1, tp Hồ Chí Minh, 1.730 km nam Hà Nội

* Đầu tiên được xây dựng năm 1865, và bị hư hại nặng trong vụ dội bom vào tháng Hai năm 1963

* Tái thiết và việc xây dựng hoàn tất năm 1966

* Có 5 tầng với 100 phòng và phòng lớn trang trí đẹp đẽ

* Mở cửa mỗi ngày từ 7: 30 đến 11 sáng và từ 1g đến 4 g chiều

* Phí vào cửa : 10.000đồng

Câu 3

Task 3Work in groups. Ask other members of the group questions about a historical place they have been to or known about, note down the main information, then report to the class what you have learnt about the place.

(Làm việc từng nhóm. Hỏi những thành viên khác của nhóm những câu hỏi về một địa danh lịch sử họ đã đến hoặc biết. Ghi chú những thông tin chính, và sau đó tường thuật cho lớp những gì em biết về nơi đó.)

 

 

Lời giải chi tiết:

- Former name: Da Chong historical place. In BaVi district, on Da river, 70km west of Hanoi

- Construction: started 1958 and completed 1960

- Called a historical place 1975

- Comprises 2 houses:

    + 1st house: a stand for important meetings of political ministry;

    + 2nd house: where the late president was lying from 1969 to 1975.

- Visiting hours: 8:00 - 11 a.m and 1:30 - 4:00 p.m every day of the week except Monday.

- Admission fee: free

Tạm dịch:

- Tên cũ: Di tích lịch sử Đá Chông. Ở huyện Ba Vì, trên sông Đà, cách Hà Nội 70km về phía tây

- Xây dựng: bắt đầu từ năm 1958 và hoàn thành năm 1960

- Được gọi là một địa danh lịch sử năm 1975

- Gồm 2 ngôi nhà:

     + Ngôi nhà thứ nhất: một vị trí cho các cuộc họp quan trọng của Bộ chính trị;

     + Ngôi nhà thứ 2: nơi chủ tịch nằm từ 1969 đến 1975.

- Giờ tham quan: 8:00 - 11 giờ sáng và 1:30 - 4:00 chiều mỗi ngày trong tuần trừ thứ Hai.

- Phí: miễn phí

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.