Tiếng Anh lớp 10 Unit 11: National Parks - Công viên quốc gia

Listening - Unit 11 trang 115 SGK Tiếng Anh 10


Work in groups. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

C. LISTENING 

BEFORE YOU LISTEN 

Work in groups. Ask and answer the following questions.

(Làm việc từng nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where is Cuc Phuong National Park?

2. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National ark?

3. When is the best time to visit Cuc Phuong National Park?

4. What can be seen in Cuc Phuong National Park?

Hướng dẫn giải:

1. Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres southwest of Hanoi.

2. The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres.

3. The best time to visit Cuc Phuong National Park is the dry season, from October to April.

4. In Cuc Phuong National Park we can see a one-thousand-year-old tree.

Tạm dịch:

1. Vườn quốc gia Cúc Phương ở đâu?

=> Vườn quốc gia Cúc Phương cách Hà Nội 160 km về phía tây nam.

2. Diện tích rừng nhiệt đới ở Vườn Quốc gia Cúc Phương là?

=> Diện tích rừng nhiệt đới ở Vườn Quốc gia Cúc Phương là 200 km2.

3. Khi nào là thời gian tốt nhất để tham quan Vườn quốc gia Cúc Phương?

=> Thời gian tốt nhất để tham quan Vườn quốc gia Cúc Phương là mùa khô, từ tháng 10 đến tháng 4.

4. Những gì có thể được nhìn thấy trong Vườn quốc gia Cúc Phương?

=> Trong Vườn quốc gia Cúc Phương, chúng ta có thể thấy một cây một nghìn năm tuổi.

WHILE YOU LISTEN 

Click tại đây để nghe:

 

Tapesript: 

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists and scientists alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to Cuc Phuong. Many come to see the work being done to protect endangered species. According to scientists, there are about 2,000 different species of flora and 450 species of fauna.

Cuc Phuong National Park has many caves. Quen Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue's army was stationed before it made its surprise attack on Thang Long and defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

Cuc Phuong is also home to the Muong ethnic minority, who live mainly on bee keeping and farming.

Dịch bài:

Cúc Phương, vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam, được chính thức khai trương vào năm 1960. Cách thành phố Hà Nội 160 km về phía Tây Nam, các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hoá. Công viên rộng 200 km vuông thu hút khách du lịch và các nhà khoa học. Năm 2002, gần 100.000 du khách đã tìm đường đến Cúc Phương. Nhiều người đến để xem công việc đang được thực hiện để bảo vệ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo các nhà khoa học, có khoảng 2.000 loài thực vật khác nhau và 450 loài động vật.

Vườn quốc gia Cúc Phương có nhiều hang động. Quen Voi, cũng là một phần của công viên, là nơi quân đội của Nguyễn Huệ đóng quân trước khi nó tấn công bất ngờ vào Thăng Long và đánh bại quân xâm lược nhà Thanh vào mùa xuân năm 1789.

Cúc Phương cũng là nơi sinh sống của người dân tộc Mường, chủ yếu sống nhờ giữ và nuôi ong.

Task 1Listen and fill in the missing information. 

(Nghe và điền thông tin thiếu.)

1. Cuc Phuong National Park was officially opened in_________.

2. Cuc Phuong is located_________ Hanoi.

3. In 2002, nearly_________ visited Cuc Phuong.

4. There are _________ different species of flora and_________ species of fauna.

5. Nguyen Hue's army was stationed in Quen Voi before it made its _________ on Thang Long.

Hướng dẫn giải:

1. 1960                        2. 160 km/southwest of

3. 100.000 visitors 

4.2,000 ; 450                5. Quen Voi

Tạm dịch:

1. Vườn quốc gia Cúc Phương chính thức khai trương vào năm 1960.

2. Cúc Phương cách 160 km về phía tây nam Hà Nội.

3. Năm 2002, gần 100.000 lượt khách tham quan Cúc Phương.

4. Có 2.000 loài thực vật và 450 loài động vật khác nhau.

5. Quân đội của Nguyễn Huệ đóng quân tại Quen Voi trước khi lên đường Quen Voi ở Thăng Long.

Task 2: Listen again and answer the following questions.

(Nghe và trả lời các câu hỏi sau.)

Click tại đây để nghe:

 

1. How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to?

2. How far is it from Hanoi to Cuc Phuong?

3. What do many people come to Cuc Phuong for?

4. When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders?

5. What do the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on?

Hướng dẫn giải:

1. It covers 3 provinces: Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa.

2. It about 160 kilometeres

3. They come there to see the work being done to protect endangered species.

4. Nguyen Hue defeated the Quig invaders in the spring of 1789.

5. They live mainly on bee keeping and farming.

Tạm dịch:

1. Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc bao nhiêu tỉnh?

=> Nó thuộc 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hoá.

2. Hà Nội đến Cúc Phương bao xa?

=> Khoảng 160 km

3. Tại sao mọi người đến với Cúc Phương?

=> Họ đến đó để xem công việc đang được thực hiện để bảo vệ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

4. Khi nào Nguyễn Huệ đánh bại quân xâm lược nhà Thanh?

=> Nguyễn Huệ đánh bại quân xâm lược nhà Thanh vào mùa xuân năm 1789.

5. Dân tộc Mường ở Cúc Phương sống chủ yếu nhờ gì?

=> Họ chủ yếu sống nhờ giữ và nuôi ong.

AFTER YOU LISTEN  

Work in groups. Talk about the special features of Cuc Phuong National Park.

(Làm việc từng nhóm. Nói về những nét đặc thù của công viên quốc gia Cúc Phương).

Hướng dẫn giải:

A: Cuc Phuong National Park is the first national park in Vienam. It was officially opened to the public in 1960.

B: In this park you can find many species of flora and fauna, and see the work being done to protect threatened and endangered species of animals apart from a one- thousand -year-old tree.

C: And in this park you can visit the cave of Quen Voi, where Quang Trung’s army was stationed before its surprise attack on Thang Long.

Tạm dịch:

A: Vườn quốc gia Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam. Nó được chính thức mở cửa cho công chúng vào năm 1960.

B: Trong công viên này, bạn có thể tìm thấy nhiều loài thực vật và động vật, và xem công việc đang được thực hiện để bảo vệ các loài động vật bị đe dọa và có nguy cơ bị tuyệt chủng ngoài cây một nghìn năm tuổi.

C: Và trong công viên này, bạn có thể ghé thăm hang động Quen Voi, nơi quân đội Quang Trung đóng quân trước cuộc tấn công bất ngờ vào Thăng Long.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.9 trên 84 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài