Listening - Unit 12 trang 127 SGK Tiếng Anh 10


Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about (Làm việc từng đôi. Nhìn vào hình Văn Cao. Kể cho nhau những gì em biết về Văn Cao)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU LISTEN 

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about.

(Làm việc từng đôi. Nhìn vào hình Văn Cao. Kể cho nhau những gì em biết về Văn Cao)

* Which of these songs were written by Van Cao?

1. □ Suoi Mo                            4. □ Truong Ca Song Lo

2. □ Ha Noi Mua Thu                5. □ Lang Toi

3. □ Tien Quan Ca                    6. □ Tinh Ca

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại)

sweet and gentle            rousing                exciting

boring                            lyrical                  solemn

* Which of the words above can you to describe Van Cao’s music?

(Từ nào trong những từ trên em có thể dùng mô tả nhạc của Văn Cao)

Lời giải chi tiết:

a.

Bài hát nào được viết bởi Văn Cao?

Chọn 1, 3, 4, 5

 

b.

- sweet and genlle , - lyrical , - solemn , - exciting , - rousing

Tạm dịch: 

- sweet and gentle: ngọt ngào và nhẹ nhàng

- rousing: sôi nổi

- exciting: hào hứng

- boring: nhàm chán

- lyrical: trữ tình

solemn: trang nghiêm, oai hùng  

While

WHILE YOU LISTEN 

Task 1Listen and then decide whether the statements are true (T) or False (F). 

(Nghe và sau đó quyết định những câu đúng (T) hay sai (F)

1. The guest of the show is Lan Huong.

2. Except for Van Cao, Quang Hung doesn't like any other Vietnamese musicians.

3. Quang Hung thinks some of Van Cao's music is very sweet and gentle.

4. "Tien Quan Ca". the Vietnam National Anthem, was written in 1954.

5. Quang Hung sometimes feels proud of his country, Vietnam, when he hears the song.


Phương pháp giải:

Tapescript:

Lan Huong : Hello, I'm Lan Huong. Our programme is "My favorite Musician". Now, our guest tonight is Quang Hung, the well-known actor. Welcome to the programme, Quang Hung.

Quang Hung: Thanks, Lan Huong.

Lan Huong : Now Quang Hung, can you tell us about the Vietnamese musician you like best, please?

Quang Hung: Sure. Recently, there have been quite a few good musicians. Their songs are very popular and easy to listen to.

Lan Huong : Do you like them?

Quang Hung: Well, I do like some of them. But I think the best Vietnamese musician of all time is Van Cao. He's really my favorite musician.

Lan Huong : Van Cao, the author of Tien Quan Ca? Well, can you tell us why you like him?

Quang Hung: He's great musician. Just listen to Tien Quan Ca. Whenever I hear it, l want to stand up and sing out as loud as possible. It's hard and solemn. And I always feel great, feel proud of my country when I hear it.

Lan Huong : That's true. It's very rousing. Do you know when he wrote it?

Quang Hung: In 1944.

Lan Huong : Do you like any other songs by Van Cao?

Quang Hung: Oh, yes, lots of them. Especially the songs about rural life in Viet Nam. They are sweet and gentle, and very lyrical.

Lan Huong : Well, let me see if we can play one of the songs for you ...

Lời giải chi tiết:

1. F

⟶ The guest is Quang Hung       

2. F

⟶ He likes some Vietnamese musician  

3. T

4. F

⟶ It was written in 1944   

5. F

⟶ He always feels proud of his country when he hears the songs.     

Tạm dịch:

1. Khách mời của chương trình là Lan Hương.

2. Ngoại trừ Văn Cao, Quang Hưng không thích bất kỳ nhạc sĩ Việt Nam nào khác.

3. Quang Hưng cho rằng âm nhạc của Vân Cao rất ngọt ngào và dịu dàng.

4. "Tiến Quân Ca", Quốc ca Việt Nam, được viết vào năm 1954.

5. Quang Hưng đôi khi cảm thấy tự hào về đất nước mình, Việt Nam, khi anh nghe bài hát.  

Task 2

Task 2Listen again and answer the questions.

(Nghe lại và trả lời câu hỏi.)

1. Wh2. Which song by Van Cao does  Quang Hung like most?

3. Why does Quang Hung like it?

Lời giải chi tiết:

1. It’s “My Favourite Musician”.

2. It’s the “Tien Quan Ca”.

3. It's hard and solemn, it makes him feel great and proud of his country. 

Tạm dịch:

1. Tên chương trình radio là gì?

=> Đó là "Nhạc sĩ yêu thích của tôi".

2. Bài hát nào của Văn Cao làm Quang Hưng thích nhất?

=> Đó là "Tiến Quân Ca".

3. Tại sao Quang Hưng lại thích nó?

=> Thật khó và trang trọng, nó làm cho anh ta cảm thấy tuyệt vời và tự hào về đất nước của mình.

After

AFTER YOU LISTEN 

Work in groups. Discuss Quang Hung's ideas about Van Cao’s music. Do you agree or disagree with him?

(Làm việc từng nhóm. Thảo luận ý kiến của Quang Hung về nhạc của Văn Cao. Em đồng ý hay không đồng ý với anh ẩy?)

Lời giải chi tiết:

A : Quang Hung thinks Van Cao is a great musician.

B : His music is not only sweet and gentle but also lyrical and exciting.

A : He also says he feels great and proud of the country when he hears Van Cao’s music.

B : Quang Hung says the piece of music he likes best is the " Tien Quan Ca", and whenever he hears this song he feels proud and great.

A : I completely agree with Quang Hung’s ideas.

Tạm dịch:

A: Quang Hưng cho rằng Văn Cao là một nhạc sĩ vĩ đại.

B: Âm nhạc của ông không chỉ ngọt ngào và dịu dàng mà còn trữ tình và thú vị.

A: Anh ấy cũng nói anh ấy cảm thấy tuyệt vời và tự hào về đất nước khi nghe nhạc của Văn Cao.

B: Quang Hưng nói rằng bản nhạc anh thích nhất là "Tiến Quân Ca", và bất cứ khi nào anh nghe bài hát này anh cảm thấy tự hào và tuyệt vời.

A: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của Quang Hưng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 62 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.