Skills - trang 41 Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới


What do you think the environmental impact in each photo is? Read the text quickly and check your answers.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Reading

Video hướng dẫn giải

1. What do you think the environmental impact in each photo is? Read the text quickly and check your answers. 

(Em nghĩ tác động gì ảnh hưởng đến môi trường trong mỗi bức hình? Đọc nhanh bài đọc và kiểm tra câu hỏi.)

 

Lời giải chi tiết:

1. noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn

2. water pollution: ô nhiễm nước 

3. air pollution: ô nhiễm không khí 

4. soil pollution: ô nhiễm đất 

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Quickly read the text and select the best title. 

(Đọc nhanh bài văn và chọn đề tựa hay nhất.) 

Environmental pollution is one of the impacts of human activities on the earth. It is also one of the biggest problems of the world today. The environmental pollution is the cause of some diseases that most people do not know about. There are four types of pollution, namely, air pollution, soil pollution, water pollution and noise pollution.

Most of the air pollution results from the burning of fossil fuels, motor vehicles, factories, aircraft and rockets. This can cause acid rain which damages water, soil, and vegetation. Air pollution also contributes to the greenhouse effect which can lead to a series of environmental problems such as global warming, polar ice melting, rise of sea levels and loss of land.

Soil pollution is a result of dumping plastic or other inorganic waste in the ground and the overuse of chemical fertilizers in agriculture. The long-term effects of soil pollution are contaminated vegetation and the decrease of soil fertility.

Water pollution is a result of dumping pollutants such as detergents, pesticides, oil, and other chemicals in rivers, which makes the water unclean or contaminated. Rubbish blockages in rivers can also cause pollution. The effects of water pollution. It includes the destruction of ecosystem of rivers, lakes and the pollution. of groundwater, surface water and seawater.

Noise pollution is caused by loud and annoying sounds of motor vehicles, railway, aircraft and jet engines, factory machinery and musical instruments. It can cause stress and psychological and health problems for humans such as increased heart rate and hearing damage.

Environmental pollution is becoming an increasingly serious problem or threat that needs to be taken care of as soon as possible, not only for the sake of the environment, but also for the people that live in it.

a. Natural Resource Depletion (tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt)

b. The Long-term Damage of Soil (tàn phá đất)

c. Environmental Pollution (ô nhiễm môi trường)

d. The Destruction of Ecosystem (hủy hoại hệ sinh thái)

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ô nhiễm môi trường là một trong những tác động của hoạt động con người vào trái đất: Nó cũng là một trong những vấn đề lớn nhất của thế giới ngày nay. Ô nhiễm môi trường là nguyên nhân của vài bệnh mà hầu hết con người không hề biết. Có 4 loại ô nhiễm: ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn.

Hầu hết ô nhiễm không khí là do việc đốt nhiên liệu hóa thạch, từ phương tiện xe cộ, nhà máy, máy bay và tên lửa. Điều này có thể gây ra mưa axít mà gây hại cho nước, đất và cây cỏ. Ô nhiễm không khí cũng gây hiệu ứng nhà kính mà dẫn đến việc Trái Đất nóng dần lên, tan băng ở cực, mực nước biển dâng cao và thiếu đất.

Ô nhiễm đất là kết quả của việc vứt các chất nhựa hoặc rác vô cơ khác xuống đất và sử dụng quá nhiều phân bón hóa học trong nông nghiệp. Những ảnh hưởng lâu dài của ô nhiễm đất là cây cỏ bị ô nhiễm và giảm độ màu mỡ của đất.

Ô nhiễm nguồn nước là kết quả của việc vứt các chất gây ô nhiễm như chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, dầu và chất hóa học khác xuống sông, mà làm cho nguồn nước bị bẩn hoặc bị ô nhiễm. Việc tắc nghẽn rác trên sông cũng có thể gây ra ô nhiễm. Những ảnh hưởng của ô nhiễm nước bao gồm việc phá hủy hệ thống sinh thái sông, hồ và ô nhiễm nước ngầm, mặt nước và nước biển.

Ô nhiễm tiếng ồn do âm thanh khó chịu và lớn của xe cộ, đường xe lửa, máy bay và động cơ phản lực, máy móc, nhà máy và nhạc cụ. Nó có thể gây căng thẳng và những vấn đề tâm lý và sức khỏe cho con người như tăng tỉ lệ bệnh tim và gây hại cho khả năng nghe. 

Ô nhiễm môi trường đang trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng hoặc là mối đe dọa mà cần được quan tâm càng sớm càng tốt không chỉ cho mục đích môi trường, mà còn cho những người đang sống trong đó.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: c. Environmental Pollution (Ô nhiễm môi trường)

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Match each highlighted word in the text with its definition below. 

(Nối từ được đánh dấu trong bài với định nghĩa đúng bên dưới.)

1. __________: a complex set of relationships among the living resources, habitats, and residents of an area. It includes plants, trees, animals, fish, birds, etc.

2. __________: chemicals used to kill insects

3. __________: not related to animals, plants or trees

4. __________: plants in general

5. __________: manures or substances that support plant growth

6. __________: things that make the air, water and soil unclean or contaminated

 

Lời giải chi tiết:

1. ecosystem

2. pesticides

3. inorganic

4. vegetation

5. fertilizer

6. pollutants

1. ecosystem: a complex set of relationships among the living resources, habitats, and residents of an area. It includes plants, trees, animals, fish, birds, etc.

(hệ sinh thái: một phức hợp những mối quan hệ phức tạp giữa những nguồn sống, môi trường sống và nơi ở của một khu vực. Nó bao gồm những cây, động vật, cá, chim...)

2. pesticides: chemicals used to kill insects

(thuốc trừ sâu: chất hóa học được dùng để giết côn trùng)

3. inorganic: not related to animals, plants or trees

(vô cơ: không liên quan đến động vật, cây cối)

4. vegetation: plants in general

(thực vật: cây cối nói chung)

5. fertilizer: manures or substances that support plant growth

(phân bón: phân bón hoặc chất mà hỗ trợ cây phát triển)

6. pollutants: things that make the air, water and soil unclean or contaminated

(chất gây ô nhiễm: những thứ mà làm cho không khí, nước và đất bị bẩn và ô nhiễm)

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Are the sentences true (T) or false (F)? Correct the false sentences.

(Những câu này đúng (T) hay sai (F)? Sửa câu sai.) 

 

T

F

1. Environmental pollution results from natural disasters.

 

 

2. The greenhouse effect is a result of water pollution.

 

 

3. Using a lot of fertilizers can reduce soil fertility.

 

 

4. Water pollutants are things such as detergents, pesticides, oil, other chemicals and rubbish blockages in rivers that make water contaminated.

 

 

5. Noise pollution can increase heart rate and damage hearing.

 

 

6. Environmental pollution needs to be taken care for the sake of the environment and the people that live in it.

 

 

 

Lời giải chi tiết:

1. F

2. F

3. T

4. T

5. T

6. T

1.  False 

Environmental pollution results from natural disasters.

(Ô nhiễm môi trường là do thiên tai.)

=> Environmental pollution is one of impacts of human activities.

(Ô nhiễm môi trường là một trong những tác dộng của hoạt động con người.)

Thông tin: Đoạn 1

2. False

The greenhouse effect is a result of water pollution.

(Hiệu ứng nhà kính là kết quả của ô nhiễm nước.)

=> The greenhouse effect is a result of air pollution.

(Hiệu ứng nhà kính là kết quả của ô nhiễm không khí.)

Thông tin: Đoạn 2

3. True

Using a lot of fertilizers can reduce soil fertility.

(Sử dụng nhiều phân bón có thể làm giảm độ màu mỡ của đất.)

Thông tin: Đoạn 3

4. True         

Water pollutants are things such as detergents, pesticides, oil, other chemicals and rubbish blockages in rivers that make water contaminated.

(Chất gây ô nhiễm nước là những thứ như chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, dầu, những hóa chất khác và nghẽn rác ở sông mà làm cho nước bị ô nhiễm.) 

Thông tin: Đoạn 4

5. True     

Noise pollution can increase heart rate and damage hearing.

(Ô nhiễm tiếng ồn có thể làm tăng bệnh tim và gây hại đến khả năng nghe.)

Thông tin: Đoạn 5

6. True

Environmental pollution needs to be taken care for the sake of the environment and the people that live in it.

(Ô nhiễm môi trường cần được quan tâm cho mục đích môi trường và người sống trong nó.)

Thông tin: Đoạn 6

 

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Work in groups. Discuss the types of pollution in your neighbourhood and their consequences.

(Làm theo nhóm. Thảo luận những loại ô nhiễm trong khu vực và kết quả của chúng.) 

 

Lời giải chi tiết:

There is soil pollution in my neighbourhood. People throw much garbage on the ground, which makes the soil contaminated. This also creates/causes the decrease of soil fertility and the production of rice is getting more and more difficult. Besides, water pollution is also a big problem. People throw garbage into the rivers and lakes, factories nearby release wastewater including poisonous chemicals. Water pollution results in some deadly disease like cancer or food poisoning. Freshwater becomes rare and more expensive so some low-income families can’t afford it.

Tạm dịch:

Xóm tôi bị ô nhiễm đất. Người ta ném rất nhiều rác trên mặt đất, làm cho đất bị ô nhiễm. Điều này cũng làm giảm đi độ màu mỡ của đất và việc sản xuất lúa gặp trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, ô nhiễm nước cũng là một vấn đề lớn. Mọi người thải rác ra sông hồ, nhà máy thì thải các nước thải gồm nhiều hóa chất độc hại. Ô nhiễm nước đã gây ra nhiều căn bệnh chết người như ung thư hay là ngộ độc thực phẩm. Nước sạch trở nên hiếm và đắt hơn nên một vài hộ có thu nhập thấp không thể mua được nó.

 

Speaking

Video hướng dẫn giải

Environmental impacts of human activities

(Tác động môi trường của hoạt động con người)

1. Label the photos with the types of pollution.

(Ghi tên những bức ảnh với loại ô nhiễm.)

 

Lời giải chi tiết:

1. soil pollution - ô nhiễm đất

2. water pollution - ô nhiễm nước

3. air pollution - ô nhiễm không khí 

4. noise pollution - ô nhiễm tiếng ồn 

 

S2

Video hướng dẫn giải

2. Read the text in the READING section again. Complete the table below. Include your ideas, if necessary.

(Đọc bài văn trong phần đọc lại lần nữa. Hoàn thành bảng bên dưới. Bao gồm cả ý của em nếu cần.) 

 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

Hoạt động của con người

Loại ô nhiễm

Kết quả

đốt nhiên liệu bằng xe cơ giới, nhà máy, máy bay và tên lửa

Ô nhiễm không khí

một loạt các vấn đề môi trường như mưa axit, hiệu ứng nhà kính, sự nóng lên toàn cầu và các vấn đề về sức khỏe

phân bón và thuốc trừ sâu, rác thải độc hại và hóa chất ném vào sông

 Ô nhiễm đất 

Thảm thực vật bị ô nhiễm và giảm độ phì của đất dẫn đến việc sử dụng đất xấu.

âm thanh to và khó chịu từ máy móc nhà máy, phương tiện cơ giới, máy bay và nhạc cụ

Ô nhiễm tiếng ồn

 Các vấn đề về tâm lý và sức khỏe con người như căng thẳng, tăng tỷ lệ nghe và tổn thương thính giác

 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Work in pairs. Practise the following conversation.

(Làm theo cặp. Thực hành bài thoại sau.)

Student A: We are facing severe environmental pollution despite the fact that many world organisations are working hard to reduce it. 

(Học sinh A: Chúng ta đang đối mặt với ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mặc dù rằng nhiều tổ chức đang làm việc vất vả để giảm thiểu nó.)

Student B: Well, it is a result of human activities in modern times. For example, air pollution is a consequence of fossil fuel burning by motor vehicles, factories, aircraft and rockets.

(Học sinh B: À, nó là kết quả của những hoạt động con người trong thời hiện đại. Ví dụ ô nhiễm không khí là kết quả của việc đốt nhiên liệu hóa thạch của các phương tiện xe cộ, nhà máy, máy bay và tàu lửa.)

Student A: You're right. It leads to a series of environmental problems such as acid rain, greenhouse effect, global warming and health problems.

(Học sinh A: Bạn nói đúng. Nó dẫn đến hàng loạt những vấn đề môi trường như mưa axít, hiệu ứng nhà kính, trái đất ấm lên và những vấn đề sức khỏe.)

Student B: Well, if this goes on, the Earth may soon become a dangerous place to live on. Therefore, we must do something before it is too late. 

(Học sinh B: À, nếu điều này tiếp tục, Trái Đất có lẽ sớm trở thành một nơi nguy hiểm để sống. Vì vậy, chúng ta phải làm gì đó trước khi quá muộn.)

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in groups. Choose one of the types of pollution in 2. Use the information from the table to prepare a similar conversation as in 3.

(Làm theo nhóm. Chọn một loại ô nhiễm trong mục 2. Sử dụng thông tin từ bảng để chuẩn bị cho bài đàm thoại.)

 

Lời giải chi tiết:

Student A: Our earth is having the severe soil pollution. The soil is very harmful now.

(Học sinh A: Trái đất chúng ta dang có sự ô nhiễm đất nghiêm trọng. Đất bây giờ rất độc hại.)

Student B: Yes, It is the result of human activities. People use fertilizer and spray pesticides, threw harmful rubbish and chemicals in the river.

(Học sinh B: Đúng vậy, nó là kết quả của hoạt động con người. Người ta sử dụng phân bón và phun thuốc trừ sâu, ném rác và hóa chất gây hại xuống sông.)

Student A: These cause the vegetation contaminated and the the decrease of soil fertility. This leads the negative unilization of land. 

(Học sinh A: Những điều này làm cho thực vật bị nhiễm độc và việc giảm độ màu mỡ của đất. Điều này dẫn đến tận dụng đất một cách tiêu cực.)

 

Bài 5

5. Act out the conversation you have prepared.

(Diễn bài thoại mà em đã chuẩn bị.)

Listening

Video hướng dẫn giải

Preserving the natural environment (Bảo tồn môi trường tự nhiên)

1. Look at the photo and describe what you see.

(Nhìn vào hình và miêu tả những gì em thấy.)

 

Lời giải chi tiết:

People are planting a tree. (Người ta đang trồng cây.)

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen to a student's talk. What is he talking about? Tick the correct box.

(Nghe bài nói của học sinh. Cậu ấy đang nói về điều gì? Chọn câu đúng.)

 

Phương pháp giải:

Audio Script:

The environment is the natural world in which people, animals and plants live. The natural environment has been seriously affected and degraded by human activities through many decades. For instance, the burning of fossil fuels by factories and motor vehicles has led to air pollution and resulted in acid rains, greenhouse effect and health problems.

We should do something immediately to protect our environment. For instance, we should control the burning of fossil fuels and encourage forestation to replace deforestation. In addition, there should be appropriate places to dump harmful rubbish and chemicals to reduce the rate of water pollution, a threat to human health and a danger to aquatic animals.

To minimize the rate of environmental degradation and to raise awareness of its threats, the preservation of the environment should be included in education and mass media. People should make every effort to preserve the environment for the next generation. 

Dịch bài nghe:

Môi trường là thế giới tự nhiên, trong đó con người, động vật và thực vật sống. Môi trường tự nhiên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và suy thoái bởi các hoạt động của con người qua nhiều thập kỷ. Ví dụ, việc đốt các nhiên liệu hóa thạch trong các nhà máy và phương tiện cơ giới đã dẫn đến ô nhiễm không khí và dẫn đến mưa axit, hiệu ứng nhà kính và các vấn đề sức khỏe.

Chúng ta nên làm điều gì đó ngay lập tức để bảo vệ môi trường của chúng ta. Ví dụ, chúng ta nên kiểm soát việc đốt các nhiên liệu hóa thạch và khuyến khích trồng rừng để khắc phục nạn phá rừng. Ngoài ra, cần có những nơi thích hợp để đổ rác và hóa chất độc hại để giảm tỷ lệ ô nhiễm nguồn nước, đe dọa đến sức khỏe con người và gây nguy hiểm cho động vật thủy sinh. 

Để giảm thiểu tốc độ suy thoái môi trường và nâng cao nhận thức về các mối đe dọa của nó, việc bảo tồn môi trường cần được đưa vào giáo dục và các phương tiện thông tin đại chúng. Mọi người nên cố gắng hết sức để bảo vệ môi trường cho thế hệ tiếp theo.

 

Lời giải chi tiết:

a. How to Overcome Natural Disasters (Làm sao để vượt qua các thảm họa tự nhiên)

b. Natural Resource Depletion (Cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên)

c. Environmental Degradation (Phá hủy môi trường)

d. Deforestation and its Effects. (Phá rừng và các hậu quả của nó)

Đáp án: c. Environmental Degradation (Phá hủy môi trường)

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen again. Tick the words you hear. Look up the meanings of unfamiliar words in a dictionary.

(Nghe lại. Chọn từ mà em nghe. Tra nghĩa của những từ này trong từ điển.)

 

Lời giải chi tiết:

1. degrade

2. resulted

3. erosion

4. sewage

5. aquatic

6. awareness

1. degrade: lower in quality (giảm chất lượng)

2. resulted: caused an outcome (gây ra một kết quả) 

3. erosion: condition in which earth’s surface is worn away by the action of water and wind  

(tình trạng trong đó bề mặt trái đất bị hư hỏng do tác động của nước và gió, xói mòn) 

4. sewage: waste matter from home, carried away in a system of pipes 

(vấn đề rác từ hộ gia đình, được mang đi trong một hộ thống ống / chất thải) 

5. aquatic: of water or living in water

(thuộc về nước hoặc sống trong nước) 

6. awareness: knowledge of something 

(kiến thức về cái gì, sự nhận thức) 

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

 4. Listen again. Complete the sentences with one or two words from the talk.

(Nghe lại. Hoàn thành các câu với một hay hai từ trong bài nói.) 

1. The natural environment has been seriously _________ and degraded by human activities through many decades.

2. The burning of fossil fuels by factories and motor vehicles has led to air pollution and resulted in acid rain, greenhouse effect and _________.

3. Deforestation for land use has affected the _________ and led to the extinction of rare animals, extreme floods and land erosion.

4. They have changed and degraded the natural environment and led to various _________.

5. We should _________ the burning of fossil fuels, and encourage forestation to replace deforestation.

6. People should make _________ to protect the environment for the next generation.

 

Lời giải chi tiết:

1. affected

2. global warming

3. ecosystem

4. health problems

5. control

6. friendly materials

1. The natural environment has been seriously affected and degraded by human activities through many decades.

(Môi trường tự nhiên đã bị ảnh hưởng nghiôm trọng và bị phá hủy bởi những hoạt động của con người từ nhiều thập kỷ.)

2. The burning of fossil fuels by factories and motor vehicles has led to air pollution and resulted in acid rain, greenhouse effect and global warming.

(Đột nhiên liệu hóa thạch bởi nhà máy và xe cộ đã dẫn đến ô nhiễm không khí và dẫn đến kết quả mưa axít, hiệu ứng nhà kính và trái đất ấm dần lên.)

3. Deforestation for land use has affected the ecosystem and led to the extinction of rare animals, extreme floods and land erosion.

(Phá rừng để lấy đất sử dụng đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái và dẫn đến sự tuyệt chủng động vật quý hiếm, thức ăn và xói mòn đất.)

4. They have changed and degraded the natural environment and led to various health problems.      

(Họ đã thay đổi và phá hủy môi trường tự nhiên và dẫn đến những vấn đề sức khỏe khác.)

5. We should control the burning of fossil fuels, and encourage forestation to replace deforestation.    

(Chúng ta nên kiểm soát việc đốt nhiên liệu hóa thạch và khuyên khích việc trồng rừng để thay thế phá rừng.)    

6. People should make friendly materials to protect the environment for the next generation.

(Người ta nên làm ra những vật liệu thân thiện để bảo vệ môi trường cho thế hệ sau.)

 

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Ask and answer the following questions.

(Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

1. What is the definition of environment in the talk?

(Định nghĩa của môi trường trong bài nói là gì?)

 

2. What has led to air pollution?

 

(Điều gì dẫn đến ô nhiễm không khí?)

3. What has led to soil pollution?

(Điều gì dẫn đến ô nhiễm đất?)

4. What has deforestation caused?

(Phá rừng gây ra điều gì?)

5. What should we do to reduce water pollution?

(Chúng ta nên làm gì để giảm ô nhiễm nước?)

6. What should we do to preserve the forests?

(Chúng ta nên làm gì để bảo tồn rừng?)

7. What should people do to preserve the environment for the next generation?

(Con người nên làm gì để bảo tồn môi trường cho thế hệ sau?)

 

Lời giải chi tiết:

1. The natural world in which people, animals and plants live.

(Thế giới tự nhiên mà con người, động vật và cây cối sống trong đó.)

2. The burning of fossil fuel by factories and motor vehicles.

(Đốt nhiên liệu hóa thạch từ nhà máy và phương tiện xe cộ.)

3. The use of harmful chemicals in agriculture.

(Việc sử dụng chất hóa học có hại trong nông nghiệp.)

4. The Extreme/serious flood and soil erosion, the extinction of rare animals.

(Sự tuyệt chủng của động vật quý hiếm, lũ lụt nhiều và xói mòn đất.)

5. We should dump harmful rubbish and chemicals at appropriate places.

(Chúng ta nên bỏ rác và chất hóa học có hại ở những nơi phù hợp.)

6. We should replace deforestation with forestation.

(Chúng ta nên thay thế việc phá rừng bằng việc trồng rừng.)

7. We should make every effort to preserve the environment for the next generation.

(Chúng ta nên nỗ lực để bảo tồn môi trường cho thế hệ sau.)

 

Writing

Video hướng dẫn giải

Pratical advice on water and electricity consumption

(Lời khuyên thực tiễn về tiệu thụ nước và điện)

1. What do you see in the picture? What does the text in the picture mean? Do you turn off the tap while you are brushing your teeth? 

(Em thấy gì trong hình? Câu trong hình có nghĩa gì? Em có tắt vòi nước trong khi đánh răng không?)

 

Lời giải chi tiết:

- A person is turning off the tap while brushing teeth. It means you should save water and use water appropriately.

(Một người đang tắt vòi nước khi đang chải răng. Nó có nghĩa là bạn nên tiết kiệm nước và sử dụng nước hợp lý.)

- Yes, I do.

(Có, tôi có tắt vòi nước khi đánh răng.)

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. The following paragraphs are extracts from a student's talk giving some practical advice on reducing water and electricity consumption at home. Quickly read the text and match the headings (a-d) with the paragraphs (1-4).  

(Các đoạn văn sau đây là phần phụ từ bài nói của học sinh về việc đưa ra lời khuyên thực tê đổ giảm việc tiêu thụ nước và điện ở nhà. Đọc nhanh bài văn và nôi những để mục (a - d) với các đoạn văn (1 - 4) cho phù hợp.)

1. Fresh, clean water is very important to life because no one can live long without it. Yet it is one of the limited and most endangered natural resources on our planet. Water keeps the Earth green, and we can transform flowing water to electricity or energy. Our modern world has consumed a lot of water and electricity. So, what do you think will happen if water runs out? The following advice can help to reduce your water and electricity consumption at home.

A. Your participation in environmental preservation

2. When you leave a room or your home, unpluging electronic devices like television, radio, computer is an easy way to save electricity because these devices still consume energy even though they are off.

B. Your actions to reduce water consumption

3. When you use water, you also consume energy. Turning the tap off until you need water to rinse your hands or brush your teeth, and washing full loads of laundry instead of smaller ones can help to reduce electricity and water consumption as well.

C. Your actions to reduce electricity consumption

4. The above advice is very simple and not new. However, if you follow at least one of the tips, you can be proud of taking part in the preservation of water, one of the very important and limited natural resources on the Earth.

D. Introducing the environmental problem

 

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - c

3 - b

4 - a

1 - d . Fresh, clean water is very important to life because no one can live long without it. Yet it is one of the limited and most endangered natural resources on our planet. Water keeps the earth green, and we can transform flowing water to electricity or energy. Our modern world has consumed a lot of water and electricity. So, what do you think will happen if water runs out? The following advice can help to reduce your water and electricity consumption at home. - Introducing the environmental problem

(Nước mát, sạch rất quan trọng với cuộc sống bởi vì không ai có thể sống thiếu nước. Nó là một trong những tài nguyên thiên nhiên có hạn và đáng lo ngại nhất trên hành tinh chúng ta. Nước giữ trái đất xanh và chúng ta có thể chuyển dòng nước chảy thành điện hoặc năng lượng. Thế giới hiện đại của chúng ta đã tiêu thụ nhiều nước và điện. Vì vậy, bạn có nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu nước cạn kiệt? Lời khuyên sau có thề giúp bạn giảm việc tiêu thụ nước và điện ở nhà. - giới thiệu các vấn đề môi trường)

2 - c. When you leave a room or your home, unpluging electronic devices like the television, radio, computer is an easy way to save electricity because these devices still consume energy even though they are off. - Your actions to reduce electricity consumption

(Khi bạn rời phòng hoặc nhà, rút phích cắm những thiết bị điện như ti vi, radio, máy tính là một cách dễ dàng để tiết kiệm điện bởi vì những thiết bị này vẫn tiêu thụ năng lượng mặc dù chúng đang tắt. - hành động của bạn để giảm tiêu thụ điện)

3 - b. When you use water, you also consume energy. Turning the tap off until you need water to rinse your hands or brush your teeth, and washing full loads of laundry instead of smaller ones can help to reduce electricity and water consumption as well. - Your actions to reduce water consumption

(Khi bạn sử dụng nước, bạn cũng tiêu thụ năng lượng. Tắt vòi nước cho đến khi bạn cần nước để rửa tay hoặc chải răng và giặt quần áo đầy thùng thay vì số lượng ít hơn cũng có thể giúp bạn giảm việc tiệu thụ điện và nước. - hành động của bạn để giảm tiêu thụ nước)

4 - a. The above advice is very simple and not new. However, if you follow at least one of the tips, you can be proud oftaking part in the preservation of water, one of the very important and limited natural resources on the Earth. - Your participation in environmental preservation

(Lời khuyên trên rất đơn giản và không mới. Tuy nhiên, nếu bạn làm theo ít nhất một trong nhưng bí quyết này, bạn có thể tự hào về việc tham gia vào bảo tồn nước, một trong những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn và rất quan trọng trên Trái đất. - việc bạn tham gia bảo tồn môi trường)

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

 3. Match the following sentences with the paragraphs (1-4) in 2.

(Nối những câu sau với các đoạn văn (1 - 4) trong mục 2.)

1. Fresh, clean water is very important to life because no one can live long without it. Yet it is one of the limited and most endangered natural resources on our planet. Water keeps the Earth green, and we can transform flowing water to electricity or energy. Our modern world has consumed a lot of water and electricity. So, what do you think will happen if water runs out? The following advice can help to reduce your water and electricity consumption at home.

A. Turn the tap off until you need water to rinse your hands or brush your teeth, and wash full loads of laundry instead of smaller ones.

2. When you leave a room or your home, unpluging electronic devices like television, radio, computer is an easy way to save electricity because these devices still consume energy even though they are off.

B. Water is one of the limited natural resources. It can run out.

3. When you use water, you also consume energy. Turning the tap off until you need water to rinse your hands or brush your teeth, and washing full loads of laundry instead of smaller ones can help to reduce electricity and water consumption as well.

C. You can be proud of your participation in the preservation of water.

4. The above advice is very simple and not new. However, if you follow at least one of the tips, you can be proud of taking part in the preservation of water, one of the very important and limited natural resources on the Earth.

D. Unplug the electronic devices when you leave a room or your home.


Lời giải chi tiết:

a - 3

b - 1

c - 4

d - 2

a. Turn the tap off until you need water to rinse your hands or brush your teeth, and wash full loads of laundry instead of smaller ones.

(Tắt vòi cho đến khi bạn cần nước để rửa tay hoặc chải răng và giặt quần áo đầy thùng thay vĩ số lượng ít hơn.)

b. Water is one of the limited natural resources. It can run out.

(Nước là một trong những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn. Nó có thể cạn kiệt.)

c. You can be proud of your participation in the preservation of water.

(Bạn có thể tự hào về việc tham gia bảo tồn môi trường.)

d. Unplug the electronic devices when you leave a room or your home.

(Rút phích cắm các thiết bị điộn khi bạn rời phòng hoặc nhà.)

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Choose one of the following limited natural resources to write three paragraphs similar to those in 2: paragraph 1 to introduce the type of pollution, paragraph 2 to give some practical advice and paragraph 3 to conclude.

(Chọn một trong những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn sau để viết 3 đoạn văn tương tự trong mục 2: đoạn 1 giới thiệu loại ô nhiễm, đoạn 2 đưa ra lời khuyên thực tế và đoạn 3 kết luận.)   

 

Lời giải chi tiết:

Fossil fuel and non-renewable resources are also very important to our life. They are coal, oil, natural gases which produce energy. Using much fossil fuel and many non-renewable fuels and many non-renewable resources makes air pollution and we will run out of them. What should we do to save them? 

We should reduce the use of fossil fuel for energy. And we also research and replace fossil fuel with other renewable fuels such as water, sun, etc. we should raise awareness on the problems in the public and in education.

Tạm dịch:

Nhiên liệu hóa thạch và các nguồn tài nguyên không làm mới được cũng là những nguồn rất quan trọng trong cuộc sống. Chúng là than đá, dầu và khí thiên nhiên mà tạo ra năng lượng. Việc sử dụng năng lượng hóa thạch và tài nguyên không làm mới được quá nhiều làm cho ô nhiễm không khí và chúng ta sẽ cạn kiệt chúng. Chúng ta nên làm gì để tiết kiệm chúng?

Chúng ta nên giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để tạo ra năng lượng. Và chúng ta cũng tìm và thay thế năng lượng nhiên liệu hóa thạch với những nhiên liệu có thể làm mới khác như nước, mặt trời,… chúng ta nên tăng cường nhận thức về những vấn đề trong công chúng và trong giáo dục. 

 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 


Bình chọn:
4.4 trên 71 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.