Language - trang 39 Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới


Complete the sentences with the words from the box.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Vocabulary 1

Video hướng dẫn giải

Vocabulary

1. Complete the sentences with the words from the box. 

(Hoàn thành câu với những từ trong khung.)

pollute                 greenhouse effect                   deforestation                 depletion                      fossil fuels                  global warming                 preserve                   damage

1. To _________ is to keep and protect something from damage, change or waste.

2. _________ is the removal or cutting down of all trees in an area for urban use and farm lands.

3. _________ are non-renewable energy sources such as coal, fuel oil and natural gas formed from dead plants and animals underground.

4. To _________ is to make air, water, or soil dirty or unclean.

5. The _________ occurs when the earth's atmosphere traps certain gases such as carbon dioxide as well as water vapour. This makes the earth's surface warmer.

6. _________ is the gradual increase of temperature on the earth's surface due to greenhouse effect.

7. _________ is the using up or reducing something like energy or resources.

8. _________ is harm or injury that makes something less valuable or able to function.

 

Lời giải chi tiết:

1. preserve (v): bảo tồn

To preserve is to keep and protect something from damage, change or waste. 

(Bảo tồn là giữ gìn và bảo vệ cái gì đó khỏi bị hại, thay đổi và lãng phí.)              

2. Deforestation (n): Nạn phá rừng

Deforestation is the removal or cutting down of all trees in an area for urban use and farmlands.

(Phá rừng là loại bỏ hoặc chặt hạ tất cả cây ở một khu vực cho việc sử dụng ở đô thị và lấy đất trồng trọt.)

3. Fossil fuel (n): nhiên liệu hóa thạch

Fossil fuel are non-renewable energy sources such as coal, fuel oil and natural gas formed from dead plants and animals underground.     

(Nhiên liệu hóa thạch là những nguồn năng lượng không thể tái tạo được như than, dầu nhiên liệu và khí thiên nhiôn hình thành từ cây và động vật chết dưới lòng đất.)

4. pollute (v): ô nhiễm

To pollute is to make air, water, or soil dirty or unclean.

(Ô nhiễm là làm cho không khí, nước hoặc đất bị bẩn và không sạch.)

5. greenhouse effect (n): hiệu ứng nhà kính

 The greenhouse effect sours when the earth’s atmosphere traps certain gases such as carbon dioxide as well as water vapour. This makes the earth’s surface warmer.

(Khi khí quyển trái đất bị mắc kẹt vài chất khí như carbon dioxid cũng như hơi nước. Điều này làm cho bề mặt nóng lên toàn cầu.)

6. Global warming (n): nóng lên toàn cầu

Global warming is the gradual increase of temperature on the earth’s surface due to greenhouse effect.

(Sự nóng lên toàn cầu là việc tăng dần nhiệt độ trên bề mặt Trái đất do hiệu ứng nhà kính.)

7. Depletion (n): sự cạn kiệt    

Depletion is the using up or reducing something like energy or resources.

(Cạn kiệt là việc sử dụng hết hoặc giảm cái gì đó như năng lượng hoặc các nguồn tài nguyên.)                 

8. damage (n/v): thiệt hại

Damage is harm or injury that makes something less valuable or able to function.

(Thiệt hại là tác hại hoặc chấn thương mà làm cho cái gì giảm giá trị hoặc gây ảm hưởng đến chức năng.)

 

Vocabulary 2

Video hướng dẫn giải

2. Complete the table with the words from the box.  

(Hoàn thành bảng với những từ trong khung.)

 

Lời giải chi tiết:

1. protect (bảo vệ)

2. preservation (sự bảo tồn)

3. contaminate (làm ô nhiễm)

4. consumption (sự tiêu thụ)

5. deforest (phá rừng)

6. pollute (gây ô nhiễm)

7. deplete (cạn kiệt)

 

 

 

Vocabulary 3

Video hướng dẫn giải

3. Complete the sentences with the nouns or verbs in . Change the word forms, if necessary. Each word is used once. 

(Hoàn thành các câu với những danh từ hoặc động từ trong mục 2. Thay đổi dạng từ nếu cần. Mỗi từ được dùng 1 lần.)

1. The _________ of energy in this area has increased a lot since a new modern resort was built.

2. How much energy does this modern resort _________ every day?

3. Scientists have been looking for solutions for decades to _________ the Earth's limited fossil fuels from depletion.

4. Many environmentalists have supported the _________ of the earth's natural resources such as land, fresh water, rain forests and fossil fuels.

5. The coastal areas have been severely _________ by the disposals of harmful chemical rubbish.

6. The greenhouse effect is made by _________.

7. _________ by chemical sprays and fertilizers makes land arid, and vegetation harmful to human health.

8. Most chemicals _________ the ground and the underground water.

 

Lời giải chi tiết:

1. The consumption of energy in this area has increased a lot since a new modern resort was built.

(Việc tiêu thụ năng lượng trong khu vực này đã tăng lên nhiều kể từ khi một khu nghi dưỡng mới được xây nên.) 

Giải thích: Sau "the" và trước "of" cần 1 danh từ

2. How much energy does this modern resort consume every day? 

(Khu nghỉ dưỡng hiện đại này mỗi ngày tiêu thụ bao nhiêu năng lượng?)

Giải thích: Cấu trúc hỏi: How much + N = does/do + S + V(infi)?

3. Scientists have been looking for solutions for decades to preserve the Earth's limited fossil fuels from depletion.

(Những nhà khoa học đã tìm ra những giải pháp trong các thập kỷ qua để bảo tồn nguồn năng lượng hóa thạch bị giới hạn khỏi việc cạn kiệt.)

Giải thích: sau to là động từ nguyên thể

4. Many environmentalists have supported the preservation of the earth’s natural resources such as land, freshwater, rain forests and fossil fuels.

(Nhiều nhà môi trường đã hỗ trợ việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trái đất như đất nước sạch, rừng, mưa và nhiên liệu hóa thạch.)

Giải thích: Sau "the" và trước "of" cần 1 danh từ.

5. The coastal areas have been severely polluted by the disposals of harmful chemical rubbish.

(Khu vực bờ biển đã bị ô nhiễm nghiêm trọng do việc bỏ rác hóa học gây hại.)

Giải thích: Câu bị động thiếu V-p2

6. The greenhouse effect is made by pollution.

(Hiệu ứng nhà kính do ô nhiễm gây ra.)

Giải thích: Sau by là V-ing hoặc N

7. Contamination by chemical sprays and fertilizers makes land arid, and vegetation harmful to human health.

(Ô nhiễm do phun thuốc hóa học và phân bón làm đất bị khô cằn và thực vật bị gây hại làm ảnh hưởng sức khỏe con người.)

Giải thích: Để đứng đầu câu đóng vai trò chủ ngữ cho động từ số ít "makes" cần một danh từ số ít hoặc V-ing.

8. Most chemicals contaminate the ground and the underground water.

(Hầu hết chất hoa học gây ô nhiễm đất và nước ngầm.)

Giải thích: Có chủ ngữ nhưng thiếu động từ.

 

Pronunciation 1

Video hướng dẫn giải

1. The words in the box are three-syllable nouns. Listen and repeat. Can you add two more, using the words from the VOCABULARY section 3?

(Những từ trong khung là những danh từ 3 âm tiết. Nghe và lặp lại. Em có thê thêm 2 hoặc hơn, sử dụng những chữ từ phần từ vựng 3?) 

 

Pronunciation 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen and put a mark (') before the stressed syllable in each word. 

(Nghe và đánh dấu ‘ vào trước dấu nhấn trong mỗi từ.) 

 

Lời giải chi tiết:

Grammar 1

Video hướng dẫn giải

Reported speech (Câu tường thuật)

1. Read the following sentences from the conversation between Nam and his father in GETTING STARTED. Write the names of the speakers. 

(Đọc những câu sau từ bài đàm thoại giữa Nam và ba (bố) trong phần Getting Satrted. Viết tên của người nói.)

1. ‘I'm writing for my school newsletter' _________ said.

2. ‘Give some practical advice to students on environmental preservation,' _________ asked Nam.

3. ‘I haven't had any ideas,' _________ said.

4. ‘Use the web search engine to find information,' _________ told him.

5. ‘It was confusing because I got too many search results and web pages about the environment,' _________ said.

6. ‘Focus on your topic,' _________ told him.

 

Lời giải chi tiết:

1. Nam

2. the editor

3. Nam

4. Nam’s father

5. Nam

6. Nam’s father

1. “I'm writing for my school newsletter” Nam said.

(“Con đang viết bài cho tờ báo của trường”, Nam nói.)

2. ”Give some practical advice to students on environmental preservation” the editor asked.

(“Đưa ra lời khuyên thực tế cho học sinh về việc bảo tồn môi trường”, người biên tập yêu cầu.)

3. “I haven't had any ideas”. Nam said.

(“Con chưa có ý nào cả”, Nam nói.)

4. “Use the web search engine to find information”. Nam’s father told him.

(“Sử dụng công cụ tìm kiếm web để tìm thông tin”, bố Nam nói với cậu ấy.)

5. “It was confusing because I got too many search results and web pages about the environment”. Nam said.

(“Thật rối khi con có quá nhiều kết quả và những trang web về môi trường”, Nam nói.)

6. “Focus on your topic”. Nam’s father told him.

(“Tập trung vào chủ đề của con”, Bố Nam nói với cậu ấy.)

 

Grammar 2

Video hướng dẫn giải

2. Change the direct speech statements into reported speech. Make any changes, if necessary.

(Thay đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp. Thay đổi nếu cần thiết.) 

1. ‘Pollution is one of the problems in my neighbourhood,' Nam said.

(“Ô nhiễm là một trong những vấn đề trong khu phố của tôi,” Nam nói.)

Nam said ____________.

2. ‘More people are aware of the preservation of natural resources,' the editor said.

("Nhiều người hơn có ý thức về việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên," biên tập viên cho biết.)

The editor said ____________.

3. ‘We are discussing the protection of the natural environment,' the students told their teacher.

(“Chúng ta đang thảo luận về việc bảo vệ môi trường tự nhiên,” các học sinh nói với giáo viên của mình.)

The students told their teacher ____________.

4. ‘Use the web search engine to find the information that you need,' Nam's father told him.

(“Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm trên web để tìm thông tin mà con cần,” bố Nam nói với anh.)

Nam's father told him ____________.

5. ‘It's confusing because there are too many web pages about the environment,' Nam said.

(“Thật khó hiểu vì có quá nhiều trang web về môi trường,” Nam nói.)

Nam said ____________.

6. ‘Air pollution is one of the causes of the greenhouse effect,' scientists said.

(‘Ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính,’ các nhà khoa học cho biết.)

Scientists said ____________.

 

Phương pháp giải:

Khi chuyển câu trực tiếp thành gián tiếp thì lùi thì và thay đổi trạng ngữ chỉ thời gian và địa điểm.

 

Lời giải chi tiết:

1. Nam said pollution was one of the problems in his neighborhood. 

(Nam nói rằng ô nhiễm là một trong những vấn đề trong xóm anh ấy.)

2. The editor said more people were aware of the preservation of natural resources.

(Người biên tập nói rằng ngày càng nhiều người nhận thức về việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.)

3. The students told their teacher that they were discussing the protection of the natural environment.

(Những học sinh nói với giáo viên rằng chúng đang thảo luận việc bảo vệ môi trường tự nhiên.)

4. Nam’s father told him to use the web search engine to find the information that he needed.

(Nam bảo cậu ấy sử dụng công cụ tìm kiếm trên Web để tìm thông tin mà cậu ấy cần.)

5. Nam said it was confusing because there were too many web pages about the environment.

(Nam nói rằng thật rối khi có quá nhiều trang Web về môi trường.)

6. Scientists said air pollution was one of the causes of the greenhouse effect. 

(Các nhà khoa học nói rằng ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân hiệu ứng nhà kính.)

 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 


Bình chọn:
4.1 trên 54 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.