Tiếng Anh lớp 8 Mới Unit 12: Life On Other Planets - Cuộc Sống Trên Hành Ti..

Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới


Nghe miêu tả tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh từ một hành tinh khác có thể trông như thế nào. Điền vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ, từ bài nghe

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Work in pairs. Describe the pictures and answer the questions.

(Làm theo cặp. Miêu tả những bức hình và trả lời câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

1. They show the aliens in other planets. I don’t think they really exist.

Tạm dịch: 

Những hình ảnh thể hiện gì? Bạn có nghĩ chúng thật sự tồn tại không?

Họ cho thấy người ngoài hành tinh ở hành tinh khác. Tôi không nghĩ rằng họ thực sự tồn tại.

2. No I don’t.

Tạm dịch: 

Bạn có muôn biết về chúng không?

Không.

3. I will hide.

Tạm dịch: 

Bạn sẽ làm gì nếu bạn thấy một trong số chúng?

Tôi sẽ trốn đấy.

Bài 2

Task 2. Listen to Tom's imagined descrption of what an alien from another planet may be like. Fill each blank with no more than three words from the recording.

(Nghe miêu tả tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh từ một hành tinh khác có thể trông như thế nào. Điền vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ, từ bài nghe.)

Click tại đây để nghe:

 


Lời giải chi tiết:

(1) Jupiter

Tạm dịch: Chúng từ hành tinh nào?

(2) Much bigger

Tạm dịch: Chúng từ hành tinh sao Mộc.

(3) more powerful

Tạm dịch: Chúng như thế nào?

(4) Lots of hair

Tạm dịch: Chúng có lẽ to hơn và có sức mạnh hơn con người.

(5) thick skin

Tạm dịch: Chúng trông như thế nào?

(6) four eyes

Tạm dịch: Chúng có nhiều tóc, da dày và 4 con mắt.

(9) energy

Tạm dịch: Ý thức của chúng như thế nào?

(7) Happiness

Tạm dịch: Rất tốt. Chúng có lẽ có thể cảm giác sự vui vẻ và nỗi sợ hãi.

(8) fear

Tạm dịch: Chúng sống trên đâu?

(10) rocks 

Tạm dịch: Năng lượng, từ đá.

Bài 3

Task 3.  Listen again and tick (v) true (T) , false (F) or not given (NG).

(Nghe lần nữa và chọn đúng (T), sai (F) hoặc không đưa ra (NG).)

Click tại đây để nghe:

 


Lời giải chi tiết:

1. F

Tạm dịch: Cư dân có thể rất giống với con người. 

2. NG

Tạm dịch: Chúng có lẽ có thể bay 

3. T

Tạm dịch: Ở đó rất lạnh. 

4. F

Tạm dịch: Chúng có lẽ nhìn xa được

5. F

Tạm dịch: Chúng có lẽ cần không khí cho sự tồn tại của chúng. 

6. F

Tạm dịch: Chúng có lẽ cần nhiều thức ăn và thức uống.

Audio script:

 I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings. This is how imagine them: They may be much bigger and more powerful than humans. Jupiterians may have eight legs and be able to move very fast. They may have a lot of hair all over their bodies and their skin might be very think so they can live in temperatures of around - 145 degrees Celsius. They may have four eyes and be able to see very far. They may also have a very good sence of smell and they may even be able to sense others’ feelings like happiness or fear. And I don’t think they eat and drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks. They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery. That way, they don’t even need to breathe air.

The only way they may be similar to us is they live in family units of parents and children. They may also use language to communicate wizn each other

Dịch Script:

Tôi nghĩ rằng cư dân của sao Mộc có thể rất khác với con người. Đây là cách tưởng tượng họ: Họ có thể lớn hơn và mạnh hơn con người. Dân cư trên Sao Mộc có thể có tám chân và có thể di chuyển rất nhanh. Họ có thể có rất nhiều tóc trên khắp cơ thể của họ và làn da của họ có thể suy nghĩ để họ có thể sống ở nhiệt độ khoảng 145 độ C. Họ có thể có bốn mắt và có thể nhìn thấy rất xa. Họ cũng có thể có mùi thơm và thậm chí họ có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác như hạnh phúc hay sợ hãi. Và tôi không nghĩ họ ăn và uống như chúng ta. Thay vào đó, họ nhận được tất cả năng lượng từ những tảng đá. Họ có thể sạc cơ thể bằng cách cắm chân vào tảng đá, giống như sạc pin. Bằng cách đó, họ thậm chí không cần hít thở không khí.

Cách duy nhất họ có thể giống với chúng ta là họ sống trong các gia đình của cha mẹ và con cái. Họ cũng có thể sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau

Bài 4

Task 4. Work in pairs. Imagine what an alien may be like. Use your imagination to fill the web below.

(Làm theo cặp. Tưởng tượng một người hành tinh như thế nào. Sử dụng tưởng tượng của em để điền vào chỗ trống.)

Lời giải chi tiết:

He might have 2 eves.

Tạm dịch: Anh ấy có thể có 2 mắt.

He may be eat rock.

Tạm dịch: Anh ấy có thể ăn đá.

His skin may be green and thick.

Tạm dịch: Da anh ấy có thể xanh và dày.

His hair may be a lot.

Tạm dịch: Tóc anh ấy có thể nhiều.

He may wear spacesuit.

Tạm dịch: Anh ấy có thể mặc bộ đồ không gian.

He may be similar to us in that he can feel happy and fearful.

Tạm dịch: Anh ấy giống chúng ta rằng có thể cảm nhận vui vẻ và đáng sợ

He may be different from humans in that he cant speak.

Tạm dịch: Anh ấy có thể khác con người rằng anh ấy không thể nói được

Bài 5

Task 5. Now use the notes to write a description of your alien.

(Bây giờ sử dụng những ghi chú để viết một bài miêu tả về người ngoài hành tinh.)

Lời giải chi tiết:

I  think that the alien also may have 2 eyes. His skin may be green and thick and he may have a lot of hair. He may eat rocks. He may wear spacesuit regularly. He may be different to us that he can feel happy and fearful and he may be different from humans in that he can’t speak.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ người ngoài hành tinh cũng có 2 con mắt. Da anh ấy có lẽ màu xanh lá, dày và anh ấy cũng có nhiều tóc. Anh ấy có thể ăn đá. Anh ấy mặc bộ đồ không gian thường xuyên. Anh ấy có lẽ khác với chúng ta rằng anh ấy cảm thấy vui và sợ hãi. Anh ấy có lẽ khác với con người chúng ta khi anh ấy không thể nói chuyện được.

Bài 6

Task 6. Swap your work with your partner. How different is your description from your parnter's?

(Trao đổi công việc của em với bạn khác về sự khác nhau trong miêu tả của hai bạn.)


Bình chọn:
4.2 trên 83 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài