Tiếng Anh lớp 8 Mới Unit 5: Festivals In Viet Nam - Lễ hội ở Việt Nam

A Closer Look 1 trang 50 Unit 5 Tiếng Anh 8 mới


Nối những danh từ với mỗi động từ. Một danh từ có thể đi với hơn 1 động từ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Match the words to their meanings.

(Nối những từ theo nghĩa của chúng)

Hướng dẫn giải:

1 - c. to preserve = to keep a tradition alive 

Tạm dịch:giữ cho một truyền thống sống mãi

2 - e. to worship = to show respect and love for something or someone 

Tạm dịch: thể hiện sự kính trọng và tình yêu cho điều gì hoặc ai đó

3 - a. performance = a show 

Tạm dịch: một màn trình diễn

4 - b. a ritual = an act of special meaning that you do in the same way each I time 

Tạm dịch:một hành động có ý nghĩa đặc biệt mà bạn làm cùng một cách trong mỗi lúc

5 - d. to commemorate = to remember and celebrate something or someozst 

Tạm dịch:nhớ và tổ chức cái gì hoặc ai đó

Bài 2

Task 2. Complete the sentences using the words in 1.

(Hoàn thành các câu sử dụng những từ trong phần 1.)

Hướng dẫn giải:

1. commemorate

Tạm dịch:Lễ hội Gióng được tổ chức mỗi năm để tưởng nhớ thánh Gióng, anh hùng truyền thống của chúng ta.

2. worship

Tạm dịch: Ở chùa Hương, chúng tôi dâng cúng Phật một mâm trái cây dể thờ cúng ngài.

3. reserve

Tạm dịch: Nhờ vào công nghệ, chúng ta có thể bảo tồn văn hóa của chúng ta cho thế hệ tương lai.

4. ritual

Tạm dịch:Trong hầu hết lễ hội ở Việt Nam, nghi thức thường bắt đầu bằng việc đốt nhang.

5. performance

Tạm dịch: Màn trình diễn rắn Lệ Mật nói về lịch sử của làng.

Bài 3

Task 3. Match the nouns with each verb. A noun can go with  more than one verb.

(Nối những danh từ với mỗi động từ. Một danh từ có thể đi vi hơn 1 động từ.)

Hướng dẫn giải:

1. WATCH - a ceremony, a show

2. HAVE - all

3. WORSHIP - a god, a hero

4. PERFORM - a ritual, a ceremony, a show 

Bài 4

Task 4. Look at the table below. What  can you notice about these words?

(a. Nhìn vào bảng bên dưới. Bạn chú ý gì về những từ này?)

Hướng dẫn giải:

They are all words with more than 2 syllables.

They end with suffix -ion or -ian.

Tạm dịch:

Tất cả chúng là những từ nhiều hơn hai âm tiết.

Chúng kết thúc bởi hậu tố là -ion hoặc -ian.

b. Now listen and repeat the words.

(Bây giờ lắng nghe và lặp lại các từ.)

Click tại đây để nghe: 


 

Bài 5

Task 5. Listen and stress the words below. Pay attention to the endings.

(Nghe và nhấn những từ bên dưới. Chú ý phần cuối.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. pro'cession  

Tạm dịch: diễu hành

2. com'panion  

Tạm dịch:   đồng hành

3. pro'duction    

Tạm dịch:    sản xuất

4. compe'tition

Tạm dịch: cạnh tranh

5. poli'tician  

Tạm dịch:  chính trị gia

6. mu’sician  

Tạm dịch:       nhạc sĩ

7. his'torian

Tạm dịch:  lịch sử gia 

8. lib'rarian

Tạm dịch:thủ thư

Bài 6

Task 6. Read the following sentences and mark (') the stressed syllable in the underlined words. Then listen an repeat.

(Đọc những câu sau và đánh dấu vào âm nhấn trong những từ gạch dưới, sau đó nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. com'panion

Tạm dịch:Voi là bạn đồng hành tốt của người dân ở buôn Đôn

2. participation

Tạm dịch:Đua voi cần sự tham gia của người cưỡi giỏi.

3. attention

Tạm dịch:Đua voi thu hút sự chú y của đám đông.

4. his'torians

Tạm dịch:Nhà sử học Việt Nam biết nhiều về những lễ hội ở Việt Nam.

5. tra'dition

Tạm dịch:Nó là một truyền thống khi chúng ta đốt nhang khi đi chùa.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 259 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài